Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник сектору навчально-організаційної та методичної роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня та вченого звання. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, нормативно-правові акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці, Дисциплінарний статут; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації; етику ділового спілкування та ведення переговорів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; порядок оформлення документації, що пов’язана з навчально-організаційною та методичною роботою; інструкцію з діловодства в Інституті; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу сектору навчально-організаційної та методичної роботи. Підтримує службову та трудову дисципліну серед особового складу сектору та інших підпорядкованих структурних підрозділів Інституту. Контролює виконання навчального навантаження науково-педагогічного складу Інституту. Готує необхідну документацію з перспективного та поточного планування навчального процесу Інституту. Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва Держспецзв’язку. Розроблює проекти нормативних актів з питань підготовки та перепідготовки фахівців у сфері криптографічного та технічного захисту інформації. Бере участь у розробці проектів освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів, навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін навчального плану. Аналізує розподіл навчального навантаження між науково-педагогічним складом спеціальних кафедр Інституту та контролює його виконання. Контролює організацію усіх видів занять з курсантами (слухачами) Інституту. Керує роботою особового складу сектору щодо складання розкладів занять, екзаменаційних сесій, доведення їх до виконавців. Організовує роботу з підготовки документів для забезпечення роботи державної екзаменаційної комісії та оформлення випускної документації. Контролює своєчасність замовлення до друку та забезпечення кафедр Інституту навчальними, навчально-методичними матеріалами та посібниками. Забезпечує дотримання встановленого порядку зберігання засобів програмного забезпечення та контролює виконання особовим складом сектору вимог інструкції з технічного захисту інформації на автоматизованих робочих місцях сектору.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, на підприємствах, установах, організаціях; перевіряти організацію та проведення навчального процесу в Інституті, вносити пропозиції керівництву Інституту щодо його поліпшення; брати участь у нарадах та зборах Інституту; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; брати участь у конкурсах на заміщення наукових та науково-педагогічних посад.