Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник абсорбції 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника абсорбції 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; суть технологічних процесів; фізико-хімічні властивості абсорбуючих рідин та готового продукту; будову та конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів; правила та способи контролю та регулювання процесів, які обслуговуються, правила та методику проведення розрахунків, які передбачені технологією; правила вимикання та вмикання устаткування під час зупинки системи на ремонт і пуск її в роботу; технічні умови на сировину та готовий продукт, правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес абсорбції соляною кислотою, міцною сірчаною кислотою, концентрованою аміачною водою, розчином їдкого натру, розсолом та іншими в абсорберах різної конструкції великої продуктивності або які знаходяться під великим тиском. Перевіряє герметичність абсорбційної системи, правильність показань контрольно-вимірювальних приладів шляхом контрольних аналізів. Приймає газ, попередньо очищає його промиванням, осушує. Приймає кислоту та інші зрошуючі рідини та провадить їх дозування. Стежить за роботою абсорбційної системи. Контролює та реґулює густину зрошення в очищувальних колонах та абсорберах, опір у системі, температуру та концентрацію газу і кислот та інших параметрів технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Уловлює, очищає відхідні гази, відкачує конденсат за призначенням. Доводить продукт, який отримується, до потрібної концентрації і передає готову продукцію у виробництво, сховище, залізничні цистерни або на розфасування. Розраховує сировину для виробництва готової продукції, температурний режим залежно від кількості працюючих печей, визначає питому вагу кислот за ареометром і розраховує згідно з таблицями концентрацію кислот у збірниках та інші параметри, які передбачені технологією. У разі потреби зупиняє абсорбційні колони та вмикає їх в роботу після зупинки з доведенням їх роботи до нормального технологічного режиму. Регулює процеси з пульта дистанційного керування, який обладнаний контрольно-вимірювальними та реєструючими приладами, або вручну. Періодично промиває очищувальні системи. Контролює та координує роботу промивного, сушильного, абсорбційного та інших суміжних відділень. Обслуговує абсорбційні та очищувальні системи, устаткування уловлювання та очищення відхідних газів, припливно-витяжну і аварійну вентиляційні системи, вакуумні насоси, підігрівники та холодильники, теплообмінники, системи пожежогасіння та локалізації хлорної хвилі, комунікації та інше устаткування. Усуває несправності у газових лініях та кислотних комунікаціях, ремонтує та заміняє їх. Вимикає системи підчас зупинки на ремонт. Готує устаткування до ремонту провадить дрібний ремонт та технічне обслуговування.

Приклади робіт
Водна і лужна абсорбція формальдегіду з абгазів. Уловлювання дивінілбензолу, дихлоретану, бензолу, метанолу з абгазів у вугільному адсорбері. Уловлювання сірчаного ангідриду з абгазів концентрованою сірчаною кислотою. Уловлювання стиролу з абгазів концентрованою сірчаною кислотою - стиснення та осушування атмосферного повітря за допомогою селікагелю. Уловлювання хлористого водню з абгазів розчином їдкого натру. Уловлювання хлору з абгазів розчином їдкого натру.