Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник територіального вузла", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв'язку, Дисциплінарний статут, посадові обов’язки особового складу територіального вузла; стаціонарні мережі урядового зв’язку; вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням; принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами; можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу; вимоги щодо дотримання режиму секретності та збереження державної таємниці; особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту; заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку; правила техніки безпеки і протипожежної безпеки; засоби обчислювальної техніки; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення; основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю територіального вузла Держспецзв'язку (далі - територіальний вузол). Несе відповідальність перед керівництвом Держспецзв'язку за виконання покладених на територіальний вузол завдань щодо забезпечення, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку територіального вузла, зокрема її готовності до роботи в особливий період та в разі виникнення надзвичайної ситуації. Контролює забезпечення та функціонування, у встановленому порядку, урядовим зв’язком органів місцевого самоврядування, органів військового управління, посадових осіб органів державної влади, керівників підприємств, установ, організацій різних форм власності. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника територіального вузла та начальників структурних підрозділів територіального вузла. Формує структуру, затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції особового складу територіального вузла. Видає нормативні акти, що належать до компетенції територіального вузла. Контролює, аналізує стан діяльності та вживає необхідних заходів щодо вдосконалення роботи територіального вузла. Організовує, контролює та координує розгляд особовим складом територіального вузла звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності територіального вузла. Планує та координує взаємодію територіального вузла з іншими органами Держспецзв'язку, підрозділами Міністерства оборони України і підприємствами телекомунікаційної мережі загального користування та іншими державними органами при розв’язанні питань, що стосуються діяльності територіального вузла. Організовує діяльність постійно діючої наради з питань діяльності територіального вузла. Своєчасно готує і подає керівництву відповідні звіти. Контролює виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів особовим складом територіального вузла. Забезпечує дотримання особовим складом територіального вузла правил внутрішнього трудового розпорядку, законності, режиму секретності. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу територіального вузла, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень тощо. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів територіального вузла. Здійснює особистий прийом особового складу територіального вузла з питань, що належать до його компетенції. Організовує ведення діловодства згідно з чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції територіального вузла; вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності територіального вузла, та порядку проходження служби; отримувати за запитом від інших органів Держспецзв'язку, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності документи, матеріали, інформацію, необхідні для виконання покладених на територіальний вузол завдань.