Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Помічник заступника голови служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи у сфері, безпосередньо пов`язаній з функціональними обов’язками заступника Голови Держспецзв'язку, не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та державної служби; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; вимоги нормативно-правових актів України та Адміністрації Держспецзв'язку щодо секретного та несекретного діловодства; розподіл обов’язків між керівництвом Держспецзв'язку; організаційно-штатну структуру, основні завдання та функції органів Держспецзв'язку; основи державного управління, економіки та права; методи проведення міжнародних переговорів та укладення міжнародних договорів; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Надає консультативну, методичну та практичну допомогу заступнику Голови Держспецзв'язку з питань, що належать до компетенції Держспецзв'язку. Здійснює роботу з документами, що належать до компетенції заступника Голови Держспецзв'язку та які ним візуються або підписуються. Готує разом з керівниками органів Держспецзв'язку проекти поточних та перспективних планів роботи, пропозиції щодо виконання указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, доручень у сферах, що згідно з розподілом функціональних обов’язків належать до компетенції заступника Голови Держспецзв'язку; інформаційні матеріали, виступи, проекти доповідей, співдоповідей, розпоряджень для розгляду на колегіях, нарадах Держспецзв'язку. За результатами їх розгляду оформляє протокольні доручення, інформує заступника Голови Держспецзв'язку про їх виконання. Узагальнює матеріали про хід виконання документів, розпоряджень, доручень керівництва Держспецзв'язку. Забезпечує вирішення усіх організаційних питань, пов'язаних з участю заступника Голови Держспецзв'язку в заходах, що проводяться центральними або іншими органами виконавчої влади. Контролює своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, що надійшли на ім'я заступника Голови Держспецзв'язку, виконання його вказівок та доручень. Бере участь у підготовці та узгодженні з органами державної влади нормативно-правових актів, головним розробником яких є Держспецзв'язку, проведенні спеціальних наукових досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. За дорученням заступника Голови Держспецзв'язку, в межах наданих ним повноважень, проводить переговори з представниками юридичних та фізичних осіб, представляє Держспецзв'язку на робочих нарадах органів державної влади, конференціях, семінарах, у робочих групах тощо.

Спеціалізація
Має право: запитувати від виконавців інформацію про хід виконання розпорядчих документів, яка необхідна для аналізу; залучати до участі в розробленні проектів різних документів, узагальнені матеріалів особовий склад Держспецзв'язку; вносити на розгляд заступнику Голови Держспецзв'язку пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури, діяльності органів Держспецзв'язку, розробки та вдосконалення нормативних актів Держспецзв'язку, інших питань, що належать до компетенції Держспецзв'язку; відвідувати в установленому порядку для виконання покладених завдань органи державної влади та місцевого самоврядування, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації.