Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів та підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності вузла виробничо-технологічного зв'язку; перспективи розвитку виробництва; схеми організації та побудови зв'язку; основні технічні характеристики, скелетні та принципові схеми технічних засобів; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва та ремонту засобів виробничо-технологічного зв'язку; організацію експлуатації засобів зв'язку; технологічні процеси обслуговування зв'язку, апаратури, обладнання та споруд; Закон України "Про зв'язок"; статут про дисципліну робітників зв'язку; порядок приймання в експлуатацію нових, реконструйованих чи після капітального ремонту споруд зв'язку; досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері виробничо-технологічного зв'язку; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує всіма видами діяльності вузла виробничо-технологічного зв'язку (ВВТЗ), спрямованими на забезпечення надійності дії та поліпшення роботи технічних засобів зв'язку, підвищення якості та культури обслуговування клієнтури; розробкою на основі встановлених показників планів виробничо-господарської діяльності ВВТЗ в цілому та його структурних підрозділів. Організовує: керування всіма технологічними процесами передавання інформації, експлуатаційно-технічного обслуговування, централізованого ремонту і налагодження засобів зв'язку, будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з розвитком (реконструкцією) засобів виробничо-технологічного зв'язку; безперебійне матеріально-технічне постачання дільниць і цехів, не допускаючи наднормативних запасів матеріалів і обладнання; виконання замовлень виробничих підрозділів, підприємств, організацій та населення з надання послуг зв'язку, встановлення, експлуатаційно-технічне обслуговування та ремонт засобів виробничо-технологічного зв'язку. Забезпечує: планомірний розвиток засобів виробничо-технологічного зв'язку на основі використання досягнень науково-технічного прогресу, концентрації матеріально-технічних ресурсів, автоматизації процесів передавання інформації; раціональне використання та підвищення ефективності капітальних вкладень на розвиток і удосконалення засобів зв'язку; збереженість закріпленого майна і поліпшення використання виробничих фондів; здорові та безпечні умови праці, високу культуру виробництва; разом з трудовим колективом розроблення й виконання комплексного плану соціально-економічного розвитку ВВТЗ, розроблення й укладання колективного договору. Бере участь в організації проектування і будівництва споруд виробничо-технологічного зв'язку, погоджує і готує висновки на проектно-кошторисну документацію, здійснює технічний нагляд за ходом будівництва і введенням в експлуатацію об'єктів виробничо-технологічного зв'язку, бере участь у комісіях з приймання їх в експлуатацію; бере участь спільно з комітетом профспілки у розробленні та проведенні заходів щодо дотримання виробничої та трудової дисципліни, поліпшення соціально-культурного обслуговування та організації відпочинку робітників, створення умов для закріплення кадрів. Аналізує виробничо-господарську діяльність структурних підрозділів ВВТЗ і розробляє заходи щодо поліпшення їх роботи. Розпоряджається, відповідно до встановленого кошторису та чинного законодавства, коштами ВВТЗ і забезпечує своєчасні розрахунки з передбаченого кола питань господарської діяльності. Здійснює розподіл виділених фондів на кабельну продукцію, обладнання, вимірювальні прилади зв'язку між виробничими підрозділами, підприємствами та організаціями. Контролює правильність організації експлуатації засобів зв'язку. Розглядає заяви, скарги та пропозиції громадян. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.