Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Держспецзв’язк, Дисциплінарний статут, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань правової діяльності у Держспецзв’язку, податкове законодавство; екологічне законодавство; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, кримінальне право; основи трудового законодавства; порядок систематизації, обліку та ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; порядок підготовки та подання проектів нормативних актів; порядок укладання та оформлення договорів та угод; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує розробку документів правового характеру в органі Держспецзв’язку з дотриманням вимог нормативно-правових та розпорядчих актів. Здійснює координацію та методичне керівництво правовою роботою, надає правову допомогу структурним підрозділам органу Держспецзв’язку. Контролює, аналізує та надає оцінку стану правової діяльності в органі Держспецзв’язку. Забезпечує реалізацію правової політики, підготовку проектів нормативних актів, договорів, угод, контрактів. Розглядає проекти нормативних актів, що надходять на погодження та на відгук, готує висновки та зауважень до них з правових питань. Бере участь у розробці пропозицій щодо вирішення правових питань у фінансово- господарській діяльності органу Держспецзв’язку, підготовці та впровадженні організаційно-правових заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, розробці умов колективного договору та соціальному захисті особового складу Держспецзв’язку. Розглядає з правової точки зору питання дебіторської та кредиторської заборгованості, правомірності притягнення осіб, винних у скоєнні правопорушень, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Готує разом з іншими підрозділами органу Держспецзв’язку пропозиції щодо внесення змін та доповнень до виданих наказів та нормативних актів і скасування тих, що втратили свою чинність. Організовує облік нормативно-правових та розпорядчих актів, своєчасне врахування прийнятих змін та доповнень. Проводить інформаційно-консультативну роботу та ознайомлення особового складу органу Держспецзв’язку з нормативно-правовими та розпорядчими актами, що стосуються їх діяльності, готує висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, допомогає в оформленні документів, актів майново-правового характеру та вирішенні інших правових питань, що виникають у роботі органу Держспецзв’язку.

Спеціалізація
Має право: представляти у встановленому законодавством порядку та у межах наданих йому повноважень інтереси органу Держспецзв’язку у судах та інших державних органах і громадських організаціях під час розгляду правових питань та спорів; вносити пропозиції керівництву про притягнення до відповідальності особового складу, з вини якого заподіяно матеріальних збитків; брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться з питань практики застосування нормативно-правових актів; вносити пропозиції щодо вдосконалення правової роботи в органі Держспецзв’язку та перевіряти дотримання вимог законодавства у діяльності його структурних підрозділів; отримувати у встановленому порядку документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов`язків; надавати методичну, правову та інформаційно-консультативну допомогу з правових питань та питань чинності нормативно-правових документів особовому складу органу Держспецзв’язку.