Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник сектору планування та контролю наукової роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Досвід роботи з виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт у сфері криптографічного та технічного захисту інформації. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, нормативно-правові акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці, Дисциплінарний статут; порядок розроблення, погодження та затвердження різних планів наукової роботи в Інституті; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації; етику ділового спілкування та ведення переговорів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; інструкції з діловодства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою сектору. Організовує розробку перспективного та річних планів наукової та науково-технічної діяльності Інституту, планів підготовки науково-педагогічних кадрів, наукової роботи курсантів (слухачів) інституту, готує звіти про їх виконання. Забезпечує подання пропозицій (заявок) структурними підрозділами Інституту щодо тематики, яку має бути внесено до плану науково-дослідних робіт Інституту, та аналізує їх обґрунтованість. Забезпечує у необхідних випадках погодження та подальше затвердження різних планів наукової роботи в Інституті. Контролює виконання планів наукової роботи структурними підрозділами інституту. Бере участь у розробці проектів нормативно-методичних документів щодо організації наукової та науково-технічної діяльності в Інституті, підготовки до видання науково-інформаційних видань. Бере особисту участь у виконанні окремих науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Веде облік та зберігання планувальних і звітних документів з наукової та науково-технічної діяльності Інституту. Розроблює заходи, спрямовані на удосконалення роботи з планування та контролю наукової роботи.

Спеціалізація
Має право: проводити індивідуальну педагогічну діяльність; обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо; у проведенні наукових випробувань та публікувати їх результати згідно із встановленим порядком; у впровадженні результатів досліджень у навчальний процес; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; брати участь у конкурсах на заміщення наукових та науково-педагогічних посад.