Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах на державній службі не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань проходження державної служби; державну політику за напрямом діяльності управління; основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю Управління Держспецзв'язку (далі – управління), розподіляє обов’язки між особовим складом та контролює його роботу. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері державного спеціального зв’язку. Визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів управління. Здійснює функції щодо керівництва особовим складом управління відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, організовує та контролює їх виконання. Забезпечує ефективне використання наявних сил і засобів, додержання законності в роботі, виконання управлінням інших завдань і здійснення повноважень, службову і трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу управління. Організовує планування та здійснення заходів щодо підтримання управління у готовності до функціонування в умовах особливого періоду та у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Організовує проведення заходів щодо кадрового забезпечення управління. Аналізує результати діяльності управління, розробляє заходи щодо їх поліпшення. Організовує своєчасне розроблення планів діяльності управління та здійснює контроль за ходом їх виконання. Організовує постійний контроль за охороною державної таємниці та забезпеченням захисту інформації від витоку. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління з органами Держспецзв`язку та їх структурними підрозділами, органами місцевої державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян у службових питаннях. Організовує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу управління. В установлені терміни звітує керівництву про результати діяльності управління. Організовує здійснення заходів щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки в управлінні.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти управління в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; видавати накази, розпорядження у межах компетенції; у встановленому порядку отримувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності управління; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи управління та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; брати участь у засіданнях дорадчих, консультативних органів, груп, рад, комісій тощо, які проводяться в Держспецзв'язку, якщо на них розглядаються питання, що входять до компетенції управління; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв'язку, щодо виконання функцій, покладених на управління.