Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер гірничий підземної дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти (розрізу), які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; правила технічної експлуатації вугільних шахт; технологічні схеми ведення видобувних, гірничокапітальних і проведення підготовчих виробок; типові перетини гірничих виробок; технічні характеристики, будову й правила експлуатації гірничого обладнання дільниці; план розвитку гірничих робіт; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого планування; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління: основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання змінних завдань з видобування вугілля, проведення підготовчих і гірничокапітальних виробок, установлених обсягів робіт і послуг; дотримання технологічних схем, паспортів, технічних умов на виконання робіт; ефективне використання обладнання і безпечну роботу машин та механізмів; втілення заходів щодо удосконалення організації праці; своєчасне видавання завдань бригадам і робітникам зміни; безпечну роботу працівникам зміни та дотримання виробничої й трудової дисципліни; економне витрачання запасних частин, матеріалів і збереження матеріальних цінностей; достовірне й своєчасне подання встановленої первинної документації, звітів і рапортів про виконані за зміну роботи. Здійснює: огляд робочих місць, раціональне розставлення робітників на місцях робіт згідно з нарядом (нарядом-путівкою); заходи щодо вдосконалення організації виробництва, поліпшення використання робочого часу, усунення браку, простоювань, зниження трудомісткості та собівартості робіт. Бере участь: у впровадженні нової техніки, раціоналізаторських пропозицій і винаходів; у перегляді норм виробітку та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків. Проводить інструктаж робітників з безпечних методів ведення робіт, правил технічної експлуатації обладнання дільниці, дотримання технічних паспортів на виконання робіт. Контролює: стан машин і механізмів, засобів охорони і безпеки праці та протипожежного захисту; наявність необхідного запасу матеріалів; стан провітрювання, вміст метану і вуглекислого газу у вибоях та виробках; стан вентиляційних споруд; спускання, вихід робочих змін з шахти. Веде встановлену документацію, звітність.