Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Керівник дослідної бригади", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності на інженерно-технічних і керівних посадах не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: керівні та нормативні матеріали вищих органів, що стосуються напрямків розвитку галузі та тематики проведених досліджень і розробок; організацію та планування проектних робіт; методи проведення досліджень і розробок, оцінки якості розроблювальних проектів, технічні вимоги до них; умови монтажу і технічної експлуатації проектованого устаткування; стандарти, технічні умови та інші нормативні матеріали по розробці та оформленню технічної документації; методи проведення технічних розрахунків; методи складання техніко-економічних обґрунтувань проектних розробок; сучасні технічні засоби виконання обчислювальних робіт; передовий вітчизняний і закордонний досвід проектування; вимоги організації праці при проектуванні; основи стандартизації; основи патентознавства; порядок оформлення заявок на винаходи та відкриття; економіку, організацію праці та організацію виробництва; трудове законодавство; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво бригадою (групою) працівників по створенню комплексного проекту. Забезпечує виконання робіт високої якості, у встановлений термін, на високому технічному рівні. Бере участь у розробці перспективних і річних планів дослідних і проектних робіт. Планує і координує роботу бригади (групи) по розробці окремих частин (розділів) проекту або окремих видів робіт і контролює виконання встановлених завдань кожним виконавцем. Керує розробкою програм, методик проведення робіт, техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків, кошторисно-договірної документації, а також складанням сітьових та інших графіків організації виконання проекту, погоджує їх зі співвиконавцями та зацікавленими установами (організаціями). Проводить роботу з вишукування раціонального компонування конструктивних елементів проекту, забезпечує відповідність проекту технічному завданню на проектування, правильний вибір принципових схем комплексу, високий рівень стандартизації та уніфікації встаткування. Здійснює контроль за якістю та своєчасністю підготовки технічної документації, відповідністю прийнятого в проекті устаткування, комплектуючих виробів і матеріалів діючим стандартам та технічним умовам. Здійснює експериментальну перевірку та дослідження нових конструктивних рішень, організує роботу з обґрунтування обраних параметрів устаткування, визначенню надійності та довговічності комплексу, оцінює його патентоспроможність. Узагальнює матеріали дослідження, керує складанням науково-технічних звітів по етапах робіт і за завданням у цілому. Керує випробуваннями проектованого устаткування, здійснює авторський нагляд і забезпечує надання технічної допомоги при його доведенні та впровадженні. Організує оформлення актів передачі комплексу на промислові випробування. Вивчає передовий вітчизняний і закордонний досвід виконання аналогічних робіт з метою його використання при проектуванні. Дає відгуки і висновки на науково-технічну документацію, що надходить від сторонніх організацій, складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи, проекти стандартів і технічних умов.