Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Майстер цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху; технічні характеристики, технологію виробництва та вимоги до продукції, що випускається цехом; устаткування цеху та правила його технічної експлуатації; методи господарювання, техніко-економічне та виробниче планування; порядок тарифікації робіт та робітників; норми та розцінки на роботи, порядок їх перегляду; чинні положення з оплати праці; передовий вітчизняний та світовий досвід управління виробництвом; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничою діяльністю цеху, організовує та забезпечує виконання планових завдань, підвищення продуктивності праці та зниження трудомісткості виробів, приділяючи особливу увагу якості продукції, що виготовляється. Організовує підготовку виробництва, вживає заходів щодо забезпечення робочих місць матеріалами, заготовками, інструментом та оснащенням для безперервної і ритмічної роботи. Забезпечує правильне розміщення робітників, раціональну організацію їх праці, ефективне використання робочого часу з метою виконання виробничих завдань; ефективне використання виробничих потужностей, правильне завантаження та експлуатацію устаткування; суворе дотримання встановлених технологій та сприяє їх вдосконаленню, а також виявленню та застосуванню нових високопродуктивних технологічних процесів, механізації та автоматизації трудомістких процесів та ручних робіт; своєчасний перегляд за встановленим порядком норм трудових витрат, упровадження науково обґрунтованих норм і нормованих завдань; правильне та ефективне застосування систем заробітної плати і преміювання. Проводить роботу з впровадження режиму економії матеріальних та трудових витрат, запобігання браку, втрат сировини, матеріалів, палива, енергії та усуває причини, що їх спричиняють. Суворо дотримується трудового законодавства та забезпечує дотримання працівниками цеху правил з охорони праці, трудової та виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Вживає заходів щодо підвищення культури виробництва, дотримання належного порядку та чистоти на робочих місцях. Бере участь у підведенні підсумків роботи цеху. Підтримує творчу ініціативу, сприяє підвищенню кваліфікації робітників, проводить виховну роботу в колективі.