Категорія - Професіонали |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Провідний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Учена ступінь доктора або кандидата наук. Наявність наукових праць або авторських посвідчень на винаходи, а також реалізованих на практиці великих проектів і розробок.

Знає та застосовує у діяльності: наукові проблеми по відповідній області знань, науки і техніки, напрямки розвитку галузі економіки, керівні матеріали вищестоящих та інших органів, вітчизняні та закордонні досягнення із цих питань; новітні методи, засоби і практику планування, організації, проведення та впровадження наукових досліджень і розробок (оцінки, патентно-інформаційного забезпечення, випуску науково-технічної документації і т.п.); форми економічного стимулювання і матеріального заохочення працівників; діюче законодавство; організацію виробництва, праці і керування; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень по окремих проблемах (темам, завданням) науки і техніки та очолює групу зайнятих ними працівників або є відповідальним виконавцем окремих завдань науково-технічних програм. Розробляє науково-технічні рішення по найбільш складних проблемах, методи проведення досліджень і розробок, вибирає необхідні для цього засоби. Обґрунтовує напрямки нових досліджень і розробок та методи їхнього виконання, вносить пропозиції для включення в плани науково-дослідницьких робіт. Організує складання програми робіт, координує діяльність співвиконавців при спільному їхньому виконанні з іншими установами (організаціями), узагальнює отримані результати. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень і розробок та організує практичну реалізацію цих результатів. Здійснює підготовку наукових кадрів і бере участь у підвищенні їхньої кваліфікації.