Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Методист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, постанови Верховної Ради України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативно-правові акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку у відповідній сфері; профіль, спеціалізацію та особливості структури вищого навчального закладу; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології; педагогіку, педагогічну психологію; теорію та методи управління освітніми системами; планування та організацію всіх видів навчальних занять і навчальної роботи; організацію методичної, науково-методичної роботи, наукових досліджень; правила внутрішнього розпорядку Інституту; положення про відповідний структурний підрозділ; етику ділового спілкування та ведення переговорів; інструкцію з діловодства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Планує та контролює навчальний процес, інформаційне та методичне забезпечення роботи підготовчих курсів. Виконує завдання з проведення навчально-методичної роботи в Інституті, підготовки до видання дидактичних і навчально-методичних матеріалів для використання у навчально-виховному процесі. Приймає документи від кандидатів, які виявили бажання проходити підготовку, до вступу до Інституту. Розроблює методичні матеріали з питань організації наукових конференцій та семінарів. Складає списки навчальних груп та доводить їх до відома слухачів. Бере участь у розробці проектів документів щодо організації навчального процесу на підготовчих курсах. Веде облікові, планувальні та звітні документи підготовчих курсів. Інформує навчально-методичні кабінети та керівництво Інституту щодо підручників, які видаються, навчальних посібників, відеоматеріалів, аудіовізуальних та інших засобів навчання та аналізує потребу в них. Організовує обслуговування абонентів фільмотеки та вивчення змісту посібників. Перевіряє роботу методичних секцій спеціальних кафедр з організації навчально-методичної та наукової роботи. Готує матеріали до звіту про роботу Інституту за навчальний рік щодо аналізу навчально-методичної та наукової роботи спеціальних кафедр. Додержується вимог законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку, встановленого в Інституті.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення діяльності науково-дослідної роботи та вдосконалення її методів, варіанти усунення недоліків у діяльності Інституту; отримувати інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; надавати пропозиції щодо залучення фахівців Інституту до вирішення завдань, покладених на нього.