Категорія - Фахівці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Технік центральної заводської лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні технологічні процеси та режими виробництва; обладнання лабораторії та правила його експлуатації; фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів, готової продукції; способи й методи хімічного та фізико-хімічного аналізів й інших видів випробувань; стандарти, технічні умови й вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції; правила оформлення технічної документації на проведені лабораторні аналізи й випробування; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації праці та виробництва; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує під керівництвом працівника вищої кваліфікації відповідно до вимог державних стандартів і технічних умов аналізи й випробування з визначення хімічного складу й основних властивостей матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції. Приймає технологічні проби й зразки для проведення аналізів та досліджень, веде їх облік, складає технічну документацію з робіт, що виконуються лабораторією. Своєчасно повідомляє відповідні підрозділи підприємства про результати аналізів і випробувань. Здійснює допоміжні та підготовчі операції з проведення особливо складних лабораторних робіт. Під керівництвом працівника вищої кваліфікації бере участь у розробленні нових методів хімічного аналізу, механічних випробувань, відбору технологічних проб, металографічних досліджень. Стежить за справним станом установок, приладів, інструменту та іншого лабораторного обладнання, виконує просте його регулювання та лагодження. Веде облік причин виникнення браку продукції та бере участь в розробленні рекомендацій із запобігання йому та усунення.