Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Економіст ринку електричної енергії з обліку розрахунків I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією економіста ринку електричної енергії II категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: директивні, нормативні та інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України, Міністерства палива та енергетики України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, Міністерства фінансів і Національного банку України; рішення Уряду і органів вищого рівня управління з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу України; Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, Правила Оптового ринку електричної енергії України та інші додатки до договору; типові ліцензії на виробництво, передавання електроенергії і електропостачання, інші документи, що визначають роботу ринку електричної енергії; технологію механізованої обробки інформації і проведення обчислювальних робіт; керівні та нормативні матеріали, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки для оброблення інформації; Правила Оптового ринку електричної енергії України та інструкцію щодо використання коштів ринку електричної енергії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає щомісяця оборотний баланс за бухгалтерськими рахунками ринку електричної енергії по зовнішніх операціях. Передає оборотний баланс головного бухгалтера для включення в загальний баланс Національної енергетичної компанії НЕК "Укренерго". Одержує рахунки-фактури дебіторів і кредиторів ринку електричної енергії, контролює їх повноту й правильність обчислень. Виписує на підставі рахунків-фактур дебіторів платіжні вимоги і передає їх банкіру для перерахування коштів з транзитних субрахунків постачальників. Одержує від банкіра виписки з транзитних субрахунків дебіторів, виконує арифметичну перевірку їх і контролює дотримання платіжних вимог. Одержує інформацію від розпорядника системи розрахунків товарної продукції і контролює її повноту, відповідність вимогам прийнятого внутрішнього стандарту і правильність арифметичних обчислень. Одержує інформацію про оплату дебітором товарної продукції сертифікатом субсидій і розподіляє суми субсидій між кредиторами. Визначає суми відсотків за перший день заборгованості дебіторів з відображенням їх в обліку за рахунком 42 "Націнка" і передає інформацію всім учасникам оптового ринку для підготовки звіту про залишки на рахунку. Веде контроль перекриттям цих сум націнкою, встановленою розпорядником системи розрахунків. Одержує інформацію про оплату товарної продукції переказним дорученням, про нарахування процентної ставки (пені) за простроченими платежами.

Спеціалізація
Виписує дебіторам ринку електричної енергії рахунки-фактури на базі даних товарної продукції і оплати переказними дорученнями та сертифікатами субсидій і видає дебіторам звіти про залишки на рахунках розпорядника коштів оптового ринку (з урахуванням процентної ставки) на день повідомлення про платіж. Виписує кредиторам ринку електричної енергії рахунки-фактури на базі даних товарної продукції і оплати переказними дорученнями та сертифікатами субсидій і видає кредиторам електроенергії звіти про залишки на рахунках розпорядника коштів оптового ринку (з урахуванням процентної ставки). Відправляє рахунки-фактури. Передає рахунки-фактури дебіторів для виставлення платіжних доручень. Веде щоденний облік стану розрахунків і заборгованості по кожному дебітору та кредитору на підставі даних рахунків-фактур, переказних доручень, сертифікатів субсидій і платіжних банківських документів. Складає і передає кожному учаснику оптового ринку щоденні звіти по розрахунках за відпущену і отриману електроенергію. Щодня складає реєстр неплатежів в розрізі дебіторів для фінансового аналізу. Складає акти звіряння з дебіторами і кредиторами на 1 число кожного місяця. Передає дані для ведення бухгалтерських реєстрів. Контролює стан старих боргів дебіторів і кредиторів. Переводить борги дебіторів через 3 місяці в категорію "Безнадійні борги", повідомляє про ці суми розпоряднику системи розрахунків для включення їх в надбавку до оптової ціни. Передає інформацію для ведення записів в бухгалтерських проводках.