Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Начальник проектно-конструкторського відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна освіта та стаж конструкторської роботи, у тому числі на керівних посадах, не менше 8 років.

Знає та застосовує у діяльності: керівні та нормативні матеріали, що стосуються напрямків і тематики проведених розробок; організацію та планування проектних і конструкторських робіт; методи проектування і конструювання; технічні вимоги, пропоновані до розроблювальних конструкцій, умови їхнього монтажу і технічної експлуатації, технологію їхнього виробництва; Єдину систему конструкторської документації та інші керівні матеріали по розробці та оформленню технічної документації; порядок складання техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків економічної ефективності проектно-конструкторських розробок; вимоги організації праці до проектно-конструкторських розробок; основи технічної естетики і художнього конструювання; сучасні технічні засоби проектування і виконання обчислювальних робіт, копіювання та розмноження конструкторської документації; передовий вітчизняний і закордонний досвід конструювання аналогічних виробів; основи стандартизації та сертифікації; основи патентознавства; економіку, організацію праці, виробництва і керування; авторське право; трудове законодавство; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує проектно-конструкторськими роботами, які проводяться у відділі. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності та конкурентоздатності розробок, скороченню строків і вартості проектування, скороченню обсягів технічної документації за рахунок застосування прогресивних методів проектування, використання типових і повторного застосування економічних проектів, стандартизованих та уніфікованих деталей і вузлів, обчислювальної техніки, передових способів копіювання і розмноження конструкторської документації. Організує розробку перспективних і річних планів проектно-конструкторських робіт, контролює їхнє виконання. Керує роботою по техніко-економічному обґрунтуванню розроблювальних проектів. Визначає разом з іншими підрозділами обсяги робіт по проектуванню, перелік вихідної документації та інших даних, необхідних для якісного і своєчасного виконання проектно-конструкторських робіт. Організує розробку технічних завдань на проектування, погоджує із замовниками, подає на затвердження і захищає розроблені ескізні, технічні і робочі проекти перед керівництвом установи (організації), вищими органами та замовниками. Очолює проведення дослідних робіт з вишукувань нових технічних рішень та їхній експериментальній перевірці для обґрунтування обраних параметрів конструкції. Забезпечує якість і надійність, високий рівень стандартизації та уніфікації конструкцій, дотримання патентної чистоти, вимог і нормативів по організації праці в розроблювальних проектах. Координує розробку конструкторської документації структурними підрозділами установи (організації) і забезпечує своєчасне внесення змін і доповнень у проекти відповідно до рішень експертних і стверджуючих інстанцій. Організує проведення пошукових розробок по визначенню перспективних напрямків розвитку дослідних і проектно-конструкторських робіт, стендових і промислових випробувань розроблювальних конструкцій, їхнє доведення і передачу в серійне виробництво. Керує підготовками матеріалів для укладення договорів і угод на залучення сторонніх установ та організацій для виконання контрагентних робіт. Підготовляє пропозиції по оформленню заявок на винаходи та відкриття. Вивчає і узагальнює новітні досягнення вітчизняної та закордонної науки і техніки з метою їхнього використання при проектуванні. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва, творчої ініціативи працівників, підвищенню наукового рівня і кваліфікації працівників відділу. Дає відгуки і висновки на науково-технічну документацію, що надходить від сторонніх організацій, на найбільш складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи, а також на проекти стандартів і технічних умов. Керує працівниками відділу.