Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Учений секретар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вчена ступінь доктора або кандидата наук. Наявність наукових праць. Досвід наукової та організаторської роботи не менше 5 років. На посаду вченого секретаря на строк до 3 років можуть бути призначені, не маючи вченого ступеня, висококваліфіковані фахівці відповідної області знань, що володіють зазначеним досвідом роботи.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні правові акти, наукові проблеми відповідної області знань, науки і техніки, напрямки розвитку галузі економіки по профілю діяльності установи (організації), керівні матеріали вищих органів, вітчизняні та закордонні досягнення у відповідній області знань; встановлений порядок організації, планування та фінансування, проведення та впровадження наукових досліджень і розробок, їх патентно-інформаційного забезпечення; діючі положення по захисту авторських прав і патентів; підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів; порядок проведення конкурсів та атестації науковців; правові питання оформлення договірних відносин при спільному виконанні робіт з іншими установами, організаціями та підприємствами; методи організації праці науковців і керування науковими дослідженнями та розробками; керівні матеріали по організації діловодства; законодавство про працю; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очолює підготовку пропозицій по зведених перспективних і річних планах наукових досліджень та розробок, а також здійснює координацію тематичних планів науково-дослідних робіт, виконуваних структурними підрозділами установи (організації), а також іншими установами, організаціями та підприємствами при спільному їхньому проведенні. Організує контроль за своєчасним та якісним виконанням установлених тематичних планів і підготовку зведених звітів про діяльність установи (організації). Забезпечує координацію при розробці основних напрямків роботи установи (організації), планів і програм підвищення ефективності її діяльності, поліпшення організації праці та керування. Підготовляє проекти планів роботи вченої або науково-технічної (технічної) ради, контролює їхнє виконання та здійснення прийнятих радою рішень. Розглядає матеріали, пов'язані із захистом дисертацій та присвоєнням учених звань. Готовить пропозиції до планів видання наукових праць, забезпечує їхнє рецензування, а також проведення наукових конференцій, нарад, семінарів, дискусій. Організує проведення атестації працівників, розробку критеріїв і методів оцінки їхньої діяльності. Координує діяльність науково-допоміжних підрозділів установи (організації). Готовить пропозиції по підготовці та підвищенню кваліфікації наукових кадрів, стажуванню наукових співробітників.