Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник служби фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Наявність висновку медичної комісії про придатність до роботи в ядерній енергетиці.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі й нормативні правові документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріалі з експлуатації обладнання фізичного захисту, основи економіки, організації праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; правила радіаційної безпеки; правила запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації обладнання фізичного захисту; план дії підлеглого персоналу у випадку радіаційної аварії, порядок ведення технічної документації на робочих місцях підлеглого персоналу; виробничу структуру підприємства, електричні, електронні технологічні схеми обладнання фізичного захисту та схеми всіляких захистів; експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного і допоміжного устаткування фізичного захисту; територіальне розташування приміщень та місць, де знаходиться обладнання фізичного захисту, передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері фізичного захисту; систему планово-запобіжного ремонту; систему нарядів та допусків для проведення робіт, правила його технічної експлуатації; порядок розробки та оформлення технічної документації; правила виведення обладнання фізичного захисту в ремонт і приймання його після ремонту; інструкцію з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Формує організаційну структуру служби фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, організовує взаємодію структурних підрозділів служби та їх керівників, контролює і спрямовує їх діяльність щодо вирішення цих завдань в умовах нормальної експлуатації ядерної установки та в умовах надзвичайних і кризових ситуацій. Здійснює адміністративне та організаційне керівництво підрозділом, експлуатацією, технічним обслуговуванням, своєчасним усуненням несправностей обладнання фізичного захисту, ремонтом і налагодженням устаткування систем керування фізичного захисту та контроль за забезпеченням параметрів і характеристик фізичного захисту ядерної установки, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання. Здійснює методичне керівництво розробленням організаційних і технічних заходів, що забезпечують безперервне функціонування системи фізичного захисту, розроблення, упровадження та забезпечення дієздатності процедур фізичного захисту. Контролює своєчасність і якість технічного обслуговування, ремонту обладнання, пристроїв та елементів фізичного захисту, що дозволяють підтримувати заданий проектом технічного обслуговування і ремонту устаткування, пристроїв і елементів систем керування фізичного захисту та рівень їх надійності, дотримання вимог технологічного регламенту експлуатації, інструкцій і керівних матеріалів з експлуатації обладнання фізичного захисту, правил пожежної безпеки і вибухобезпеки, правил радіаційної безпеки. Здійснює контроль за надійністю перепускного та внутрішньооб'єктного режимів, працездатності систем охорони об'єктів, у тому числі розміщених у забороненій зоні. Організовує допуск персоналу радіаційно-ядерного об'єкта (далі - об'єкт), підрядних організацій, відряджених для роботи, та відвідувачів у захищену зону об'єкта. Координує роботу з оформлення документів щодо проведення спеціальної перевірки для допуску фізичних осіб до особливих робіт на ядерних установках та з ядерними матеріалами. Взаємодіє з правоохоронними органами щодо виявлення та запобігання протиправним діям фізичних осіб, які спрямовано на зменшення безпеки ядерного об'єкта. Організовує проведення службових розслідувань за фактами грубого порушення перепусткового та внутрішньооб'єктового режимів, фізичного захисту ядерної установки, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання. Здійснює реалізацію планів формування необхідного професійного рівня знань і практичних навичок підлеглого персоналу, підготовку планів і програм їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, проведення протиаварійного та протипожежного тренування, відпрацювання персоналом підрозділу завдань, передбачених сценаріями тренувань і навчань учасників об'єктового плану взаємодії на випадок вчинення диверсії. Координує роботу підрозділів підприємства з питань виконання заходів фізичного захисту ядерних матеріалів, у т.ч під час їх перевезення. Розробляє та впроваджує заходи з підвищення якості виконання умов, які забезпечують надійну роботу систем та обладнання фізичного захисту. Розробляє робочу документацію (програми, графіки), підписує акти приймання систем фізичного захисту, інструкції з експлуатації обладнання фізичного захисту. Забезпечує розроблення проектів програм технічного переоснащення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, а також проектів щорічних фінансових планів із фізичного захисту та планів-графіків фінансування потреб фізичного захисту. Вносить пропозиції щодо запобігання та усунення порушень режиму. У разі виявлення грубих порушень вживає заходів з їх усунення. Вживає заходів, спрямованих на організацію надійного фізичного захисту об'єкта із використанням інженерно-технічних засобів, які забезпечують виявлення та запобігання неконтрольованому і несанкціонованому проникненню в зони обмеженого доступу. Забезпечує виконання процедур фізичного захисту персоналом підрядників, відрядженими та відвідувачами. Організовує моніторинг чинних нормативно-правових актів із фізичного захисту та підготовку пропозицій про внесення змін в існуючі організаційно-розпорядчі документи ядерної установки чи розроблення нових організаційно-розпорядчих документів за результатами моніторингу. Бере участь у розробленні об'єктової проектної загрози, визначення рівня фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і зон обмеження доступу ядерної установки, розробленні сценаріїв протиаварійних тренувань та навчань персоналу об'єкта, розробленні сценаріїв навчань та тренувань учасників об'єктового плану взаємодії, оцінці вразливості ядерної установки та стану фізичного захисту ядерної установки, розробленні і реалізації програм забезпечення якості на конкретному етапі життєвого циклу ядерної установки, розробленні тематичних планів, програм з підтримання та підвищення кваліфікації персоналу підрозділу і навчання із фізичного захисту персоналу ядерної установки та розслідуванні порушень вимог фізичного захисту. Забезпечує дотримання правил радіаційної, пожежної безпеки, охорони праці, та організовує для персоналу служби перевірку знань з вищезазначених правил. Дотримується у роботі принципів культури безпеки та постійно підвищує свій професійний рівень. Керує керівниками відділів.