Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижнього рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; перспективи розвитку шахти (розрізу); технологію гірничого виробництва; технологічні схеми ведення гірничих робіт; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; обладнання дільниці і правила його технічної експлуатації; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого прогнозування; передовий вітчизняний та закордонний досвід у галузі техніки і технології ведення гірничих робіт; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує досягнення дільницею встановлених виробничих завдань з обсягу та якості видобування вугілля, проведення підготовчих виробок і виконання гірничокапітальних і гірничих робіт, а також інших техніко-економічних показників; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці і промислової санітарії; належне утримання і правильну експлуатацію обладнання, механізмів, засобів пожежогасіння, вентиляції; виконання протипожежних заходів, засобів боротьби з пилом та раптовими викидами вугілля і газу; виконання заходів, розроблених комісіями з розслідування аварій та нещасних випадків; введення в експлуатацію нових об'єктів на дільниці, своєчасне доставляння матеріалів та запасних частин; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; вивчення робітниками дільниці плану ліквідації аварій, дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці. Організовує: роботу дільниці відповідно до плану й оперативних нарядів на виконання робіт у змінах; правильне зберігання резервного та невстановленого обладнання; вивчення і впровадження передового досвіду та прогресивних методів праці; розслідування аварій і нещасних випадків; розвиток раціоналізації та винахідництва. Створює умови для освоєння і виконання норм виробітку, проводить виробничий інструктаж робітників. Розробляє і доводить до відома майстрів і бригадирів виробничі завдання та контролює їх виконання; впроваджує заходи з освоєння виробничих потужностей і встановлених нормативів, використання резервів виробництва, підвищення продуктивності праці робітників на основі вдосконалення організації праці, механізації та автоматизації виробничих процесів. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; у перегляді чинних норм і в розробленні норм та розцінок на нові види робіт; у розробленні заходів з механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; у випробуванні нової техніки; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників. Складає паспорти проходження і кріплення підготовчих виробок, буровибухових робіт, кріплення і керування покрівлею в очисних вибоях, виконання гірничокапітальних робіт, схеми розставляння штату працюючих, організації праці та технологічні графіки роботи обладнання. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності; стан охорони праці, виробничого травматизму, захворюваності та розробляє заходи щодо поліпшення охорони праці. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток. Контролює: виконання робіт з видобування вугілля, проведення підготовчих і гірничокапітальних робіт, виймання розкривних порід; дотримання технологічних процесів; витрачання фонду оплати праці; безпеку людей, які працюють на дільниці, та створення оптимальних умов праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, правил безпеки. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.