Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник групи обліково-контрольної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановні й нормативні матеріали організацій і підприємств вищого рівня щодо обліку показників фінансово-господарської діяльності; основи технології гірничого виробництва; форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; бухгалтерський облік; порядок фінансування і кредитування промислових підприємств; організацію оперативного, статистичного та бухгалтерського обліку і звітності; економіку, організацію виробництва, праці й управління; організацію господарського розрахунку; засоби механізації облікових та обчислювальних робіт; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасний облік основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та достовірне документальне відображення на рахунках бухгалтерського обліку усіх виконуваних операцій; дотримання касової та розрахункової дисципліни; витрати отриманих коштів за призначенням; нарахування і виплату заробітної плати працівникам в терміни, встановлені колективним договором; збереженість та найефективніше використання коштів; раціональну організацію бухгалтерського обліку; впровадження нових форм і методів бухгалтерського обліку на основі широкого використання обчислювальної техніки; збереженість бухгалтерських документів і бухгалтерського архіву. Організовує: впровадження внутрішньогосподарських розрахунків; інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, коштів та інших статей балансів; стягнення дебіторської заборгованості та своєчасне подання претензій постачальникам і споживачам. Розробляє графіки подання до обліково-контрольної групи первинної документації з господарських операцій. Бере участь: у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності виробничих підрозділів, підприємств і організацій з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, ліквідації втрат та непродуктивних витрат; у розробленні раціональної планової та облікової документації. Проводить заходи щодо запобігання недостач, розкрадань матеріальних цінностей. Контролює: витрати коштів і матеріальних цінностей; оформлення документів з приймання і відпускання готової продукції та інших видів товарно-матеріальних цінностей; витрачання фонду оплати праці та дотримання штатної дисципліни; дотримання кошторису адміністративно-господарських та інших витрат; правильність застосування чинної інструкції з табельного обліку. Надає допомогу громадським організаціям у використанні облікових даних для виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських ресурсів.