Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст-юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 2 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують фінансово-господарську, фінансову та правову діяльність центру, цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, кримінальне право, бюджетне, податкове та екологічне законодавство; порядок систематизації, обліку та ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; порядок підготовки проектів нормативних актів; порядок укладення та оформлення договорів та угод; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основи трудового законодавства; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює виконання завдань щодо забезпечення правової роботи з питань діяльності центру. Організовує та забезпечує контроль, аналіз стану справ за відповідним напрямом правової роботи. Бере участь в аналізі нормативно-правових актів та інших документів, що надійшли до центру, з урахуванням правових норм та правової політики держави, щодо врегулювання питань захисту інформації, організації та забезпечення спеціального зв’язку, стандартизації, сертифікації та інших питань діяльності центру. Здійснює підготовку письмових висновків та зауважень з роз’ясненнями та пропозиціями щодо юридично обґрунтованого вирішення питань, що належать до його компетенції. Готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів з питань діяльності центру. Розглядає проекти контрактів, договорів та угод, які стосуються питань забезпечення службової діяльності центру, дотримання правових норм та захист його інтересів. Складає позовні заяви до судових органів та представляє інтереси центру у судах у межах наданих повноважень. Бере участь у розробленні та здійсненні організаційно-практичних заходів щодо додержання вимог чинного законодавства, збереження державної власності, соціального захисту особового складу, додержання фінансової дисципліни, притягнення, за необхідності, посадових осіб до матеріальної відповідальності. Надає особовому складу центру консультації з правових питань, що належать до його компетенції. За дорученням керівництва входить до складу тимчасових та постійних комісій, які створюються у центрі. Бере участь у семінарах, конференціях, тренінгах та інших навчальних заходах, у забезпеченні правової освіти особового складу. Виконує інші службові завдання та доручення керівництва у межах своїх повноважень.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти інтереси центру у суді та інших державних органах; отримувати у межах наданих повноважень від структурних підрозділів центру матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків; брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах з питань практики застосування нормативно-правових актів; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів, притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяно шкоду, вдосконалення роботи правової служби, захисту прав та інтересів центру.