Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший викладач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж науково-педагогічної роботи на посаді викладача не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Держспецзв’язку у відповідній сфері, Дисциплінарний статут, установчі документи Інституту; зміст і принципи організації навчання з відповідної фахової дисципліни; основні технологічні процеси та заходи роботи за профілем; основи економіки, організації виробництва та управління; педагогіку, фізіологію, психологію та методику професійного навчання; сучасні форми і методи навчання та виховання; законодавство про проходження служби; правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Викладає відповідну дисципліну з використанням найефективніших форм, методів і засобів навчання, нових педагогічних технологій. Формує у курсантів (слухачів) професійні вміння та навички, готує їх до використання здобутих знань у практичній діяльності. Здійснює на дорученій ділянці роботи повноваження керівника з питань підготовки та проведення занять з вивчення апаратури урядового та спеціальних видів зв’язку, ключової та технічної документації до неї, організації та забезпечення безпеки урядового та спеціальних видів зв’язку. Бере участь у розробці освітніх програм. Забезпечує виконання вимог режиму секретності та збереження державної таємниці. Контролює навчальну дисципліну, режим присутності курсантів (слухачів) на заняттях. Забезпечує виконання навчальних планів і програм. Проводить виховну роботу. Підвищує свою професійну кваліфікацію. Відповідає за науковий і методичний рівень всіх видів занять, що проводяться ним особисто та групою викладачів, якою він керує.

Спеціалізація
Має право: здійснювати індивідуальну педагогічну діяльність; брати участь у розробці освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, структури та навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями; обирати та бути обраним до Ученої ради вищого навчального закладу; брати участь в обговоренні та вирішенні питань навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності; обирати педагогічні технології, методи та засоби навчання, що найбільш повно відповідають індивідуальним особливостям викладача та забезпечують високу якість засвоєння курсантами (слухачами) навчального матеріалу, розвиток їх самостійності, творчості та ініціативи; брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо, проводити наукові дослідження та публікувати їх результати за встановленим порядком згідно із законодавством України; користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками тощо Інституту; підвищувати свою кваліфікацію, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; брати участь у конкурсах на заміщення наукових і науково-педагогічних посад.