Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник сектору науково-організаційної роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Досвід роботи з виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт у сфері криптографічного та технічного захисту інформації. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, нормативно-правові акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці, Дисциплінарний статут; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації; етику ділового спілкування та ведення переговорів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; інструкції з діловодства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу сектору. Аналізує стан науково-організаційної діяльності, розроблює заходи щодо підвищення її ефективності. Здійснює розробку та експертизу проектів нормативно-правових документів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації. Організовує інформаційно-аналітичне забезпечення з питань підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Інституті; розробку проектів нормативно-методичних документів щодо організації наукової та науково-технічної діяльності в Інституті, підготовки до видання науково-інформаційних видань. Розроблює перспективний та річні плани наукової та науково-технічної діяльності Інституту, плани підготовки науково-педагогічних кадрів, готує звіти про їх виконання. Проводить роботу з обліку кандидатів до вступу в аспірантуру та докторантуру, здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук. Організовує підготовку матеріалів для вступних іспитів до ад’юнктури та докторантури Інституту, кандидатів на заміщення вакантних посад аспірантів та докторантів Інституту, наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі, здобувачів Інституту, керує складання ними індивідуальних планів роботи та контролює хід їх виконання. Організовує прикріплення здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук; підготовку матеріалів до кандидатських іспитів аспірантів та здобувачів Інституту, контролює та обліковує їх результати. Організовує та супроводжує виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Інституті, бере особисту участь у виконанні окремих з них; проведення наукових досліджень курсантами (слухачами) Інституту. Розроблює плани основних заходів на рік з наукової роботи курсантів (слухачів) Інституту, звіти про їх виконання. Розроблює та готує до видання методичні матеріали з наукової роботи Інституту. Організовує участь курсантів (слухачів) Інституту у виставках та конкурсах на кращу роботу; раціоналізаторсько-винахідницьку роботу в Інституті, веде планування та облік її результатів. Здійснює взаємодію зі сторонніми організаціями щодо редакційно-видавничої роботи Інституту, бере участь в організації видання збірників наукових праць та наукових монографій, де є труди особового складу Інституту. Контролює виконання наказів та вказівок щодо організації виконання наукових досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, підготовки науково-педагогічних кадрів, наукової роботи курсантів (слухачів), патентної роботи, інших видів і форм наукової та науково-технічної діяльності. Здійснює контроль за використанням коштів, які виділяються на наукову та науково-технічну діяльність. Веде облік та зберігання планувальних та звітних документів щодо наукової та науково-технічної діяльності Інституту.

Спеціалізація
Має право: проводити індивідуальну педагогічну діяльність; обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо; проводити наукові дослідження та публікувати їх результати згідно із встановленим порядком; брати безпосередню участь у впровадженні результатів досліджень у навчальний процес; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; брати участь у конкурсах на заміщення наукових та науково-педагогічних посад.