Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією на електростанціях або в мережах: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо технічної експлуатації електростанцій та мереж (у тому числі - щодо роботи з персоналом); Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; Правила влаштування електроустановок, правила Держнаглядохоронпраці; положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці і експлуатації устаткування; Правила технічної експлуатації залізниць України (у частині, що стосується під'їзних шляхів енергопідприємств); чинні на енергопідприємстві експлуатаційні інструкції, технологічні норми, режимні карти; Інструкцію з розслідування і обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України; електричні і теплові схеми електростанцій та мереж; принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування устаткування; вимоги і норми щодо організації роботи з персоналом; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі експлуатації енергоустаткування; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює систематичний контроль за виконанням персоналом нормативно-правових актів, що діють в електроенергетиці, Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, Правил влаштування електроустановок, правил Держнаглядохоронпраці, Правил технічної експлуатації залізниць України (у частині, що стосується під'їзних шляхів енергопідприємств), правил пожежної безпеки, положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування, інших нормативно-технічних документів в галузі експлуатаційної діяльності. Вживає необхідних заходів до усунення виявлених порушень, недоліків в експлуатації устаткування і в організації роботи з персоналом на підприємстві. Контролює вчасне виконання заходів, передбачених актами розслідування аварій і відмов у роботі, приписів інженерів-інспекторів Держінспекції з експлуатації електростанцій та мереж. Контролює наявність виробничих інструкцій і виконання персоналом їх вимог, наявність на робочих місцях необхідних схем і креслень, своєчасне їх коригування, а також повноту складу і правильне ведення оперативно-технічної документації. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і відмов у роботі устаткування, забезпечує вчасне оформлення результатів розслідування, аналізує причини аварій і відмов у роботі устаткування. Веде облік аварій і відмов у роботі устаткування, контролює виконання плану ліквідації відхилень від Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, плану протиаварійних заходів. Контролює правильне ведення персоналом режиму роботи устаткування у відповідності до чинних на підприємстві інструкцій, режимних карт та інших нормативно-технічних документів, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень. Бере участь у роботі комісії з приймання основного устаткування з капітального ремонту і монтажу. Бере участь у роботі комісій і контролює перевірку знань персоналом підприємств Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил пожежної безпеки і виробничих інструкцій, а також вчасне проведення інструктажу персоналу з Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж. Бере участь у розробленні планів-графіків проведення протиаварійних і протипожежних тренувань і здійснює контроль за якістю розроблення і виконанням підрозділами цих планів. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.