Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні документи та інші керівні матеріали з питань організації виробничої діяльності цеху; основи технології виробництва і оброблення фільмокопій; технологію реставрації, ремонту і зберігання фільмокопій; перелік і технічну характеристику устаткування цеху та правила його технічної експлуатації; чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; передовий національний і світовий досвід у галузі проведення ремонту та реставрації фільмокопій; правила внутрішнього трудового розпорядку; порядок ведення обліку та звітності щодо експлуатаційних матеріалів; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів робіт. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, підвищення продуктивності праці робітників цеху, зниження собівартості ремонту при високій якості ремонтних і реставраційних робіт. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості продукції, використання резервів підвищення продуктивності праці та рентабельності виробництва. Здійснює виробничий інструктаж працівників. Організовує і контролює дотримання технологічних умов роботи і забезпечує розроблення заходів щодо запобігання і усунення їх порушень. Здійснює вибірковий контроль якості ремонту чи реставрації фільмокопій на звукоконтрольному столі та на екрані. Складає рекламації на нові фільмокопії, які не відповідають технічним вимогам і чинним стандартам, акти на наднормативний знос, втрату, псування фільмокопій, списання технічно зношених фільмокопій. Організовує роботу, пов'язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, також своєчасне надання працівникам пільг за умовами праці. Забезпечує впровадження заходів з організації праці, використання передового національного і світового досвіду організації виробництва, розвитку раціоналізації і винахідництва. Здійснює підбір кадрів, їх розстановку та доцільне використання. Бере участь у тарифікації робіт і робітників. Забезпечує контроль виробничого процесу, раціонального використання енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів і деталей. Організовує облік, складання та своєчасне подання звітностей про виробничу діяльність цеху. Контролює додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни.