Категорія - Керівники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Директор філіалу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: перспективи розвитку галузі електрозв'язку в Україні, в області, районі; постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні документи, які стосуються діяльності філіалу; особливості структури філіалу, його виробничі потужності, технологію виробництва, порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності, методи господарювання та управління філіалом; досягнення науки й техніки в Україні і за кордоном в галузі електрозв'язку, досвід передових підприємств, економіку, організацію виробництва, праці та управління, основи менеджменту і маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи; порядок укладання господарських договорів; Закон України "Про зв'язок", Статут підприємства, Положення про філіал; Закон України "Про податок на додану вартість"; роботу із цінними паперами; Закон України "Про захист прав споживачів"; Закон України "Про звернення громадян"; Статут про дисципліну працівників зв'язку; нормативні документи про оплату праці, трудове законодавство, Закон України "Про охорону праці".

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує діяльність філіалу від імені підприємства в межах повноважень, наданих йому підприємством. Діє на підставі чинного законодавства України, Положення про філіал, нормативно-правових актів органів управління та Статуту підприємства. Упроваджує у філіалі єдину економічну, структурну, технічну та технологічну політику підприємства. Укладає від імені підприємства господарські договори, угоди із споживачами тощо в межах наданих йому повноважень. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання в разі потреби режиму секретності і комерційної таємниці. Організовує складання плану доходів та кошторису витрат філіалу. Забезпечує своєчасне та якісне ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності, сплату податків та обов'язкових платежів і відрахувань. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, підписує грошові, звітні та інші документи. Відповідає за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих підрозділів для своєчасного, якісного та повного задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку на території, закріпленій за філіалом. Забезпечує в підпорядкованих підрозділах філіалу високоефективну систему управління засобами зв'язку на основі єдиного технологічного процесу, спрямовує їх діяльність на вдосконалення виробництва та поліпшення якості послуг завдяки впровадженню нової техніки й прогресивної технології, наукової організації праці, виробництва та управління. Забезпечує надання послуг електрозв'язку на принципах рівного доступу споживачів до цих послуг. Забезпечує експлуатацію і технічне обслуговування засобів електрозв'язку, закріплених за філіалом. Забезпечує готовність технічних засобів до роботи в особливих та надзвичайних умовах. Забезпечує збереження споруд електрозв'язку, проведення капітального та поточного ремонту будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів філіалу. Організовує роботу з розроблення та впровадження планів розвитку мереж зв'язку на території, закріпленій за філіалом. Залучає згідно із чинним законодавством кошти підприємств, організацій та громадян для розвитку мереж зв'язку. Організовує роботу з проектування і будівництва мереж зв'язку відповідно до планів розвитку філіалу. Забезпечує досягнення фінансово-економічних показників, передбачених бізнес-планом філіалу. Забезпечує дотримання затверджених правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших керівних документів, які діють у галузі. Забезпечує раціональне використання основних фондів, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, розвиток нових видів послуг на базі нової техніки та технології. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Установлює працівникам філіалу конкретні розміри тарифних ставок і посадових окладів відповідно до галузевої угоди, схеми посадових окладів та тарифних ставок, затверджених підприємством, Положення про оплату праці працівників підприємства, колективного договору підприємства й філіалу та в межах доведеного підприємством фонду оплати праці філіалу. Здійснює в межах фонду оплати праці філіалу преміювання, виплату винагород, надбавок і доплат відповідно до законодавства про працю на підставі положень про оплату праці філіалу та відповідних підрозділів. Забезпечує раціональне використання працівників філіалу. Організовує проведення атестації робочих місць. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників філіалу, вживає заходів щодо їх заохочення та накладає стягнення. Забезпечує підготовку резерву кадрів на керівні посади. Забезпечує укладання та виконання колективного договору. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю. Забезпечує дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.