Категорія - Керівники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничої діяльності центру; сучасні методи прикладного програмного забезпечення та операційні системи для побудови інформаційних мереж; принципи будови інформаційних систем та аспекти їх застосування для рішення різних завдань у виробничій діяльності; сучасний ступінь розвитку вітчизняних та зарубіжних інформаційних систем; сучасні технологічні засоби оброблення та впровадження інформації; перспективи розвитку та впровадження інформаційних систем у галузі зв'язку; правила експлуатації та ремонту технічних засобів, обслуговуваних центром; технічну документацію; перспективи розвитку центру та філіалу; Правила користування місцевим телефонним зв'язком; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком; Правила користування телеграфним зв'язком; Правила користування проводовим мовленням; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з упровадження комп'ютерних технологій з метою вдосконалення існуючих виробничих процесів у філіалі. Організовує роботи з проведення автоматизації виробничих процесів і обслуговування обчислювальної техніки. Забезпечує розвиток і експлуатацію інформаційних систем. Організовує роботи з розроблення, упровадження та супроводження прикладного програмного забезпечення. Організовує роботи з розвитку та експлуатації мереж передачі даних та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення. Забезпечує ремонт та модернізацію обчислювальної техніки і виконання робіт з метрологічного контролю та нагляду. Забезпечує ремонт, калібрування, перевірку та метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки. Організовує роботи з надання допомоги експлуатаційним підрозділам у вирішенні складних технічних питань, що виникають у процесі експлуатації мереж передачі даних. Упроваджує провідні розробки вітчизняної та зарубіжної техніки зв'язку. Забезпечує дотримання працівниками центру існуючих правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших документів, що діють у галузі зв'язку. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану витрат. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних, умовних та інших цінностей та облік основних засобів виробництва і капіталовкладень. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності, несе відповідальність за наведені дані. Забезпечує працівників центру необхідними технічними засобами й матеріалами для виконання виробничої діяльності. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на зменшення експлуатаційних витрат і підвищення продуктивності праці. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження. Укладає від імені підприємства договори й угоди в межах наданих йому повноважень. Упроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до чинних нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису. Керує працівниками центру, координує діяльність підрозділів центру, надає допомогу у вирішенні складних технічних питань. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці. Упроваджує заходи щодо забезпечення вимог охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.