Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Керівник медичного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров`я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут; директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я; організацію фінансово-економічної діяльності медичних закладів; загальну та соціальну психологію; медичну етику та деонтологію; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації; потреби в медичній техніці; основні положення про проведення військової мобілізації; вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює безпосереднє керівництво роботою медичного закладу (далі – заклад) за всіма напрямами службової діяльності. Розподіляє функціональні обов`язки своїх заступників та керівників підрозділів у складі закладу, контролює своєчасність та якість прийнятих ними рішень. Забезпечує ефективне виконання покладених на заклад завдань, що стосується його лікувально-профілактичної, адміністративно-господарської, мобілізаційної та фінансової діяльності. Забезпечує організацію надання належної медичної допомоги особовому складу Держспецзв’язку. Визначає стратегію та основні напрями діяльності закладу і характер роботи його структурних підрозділів. Забезпечує розробку перспективних і поточних планів лікувально-профілактичної та протиепідемічної роботи закладу, його структурних підрозділів. Здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує організаційні та практичні заходи щодо ефективного виконання покладених на заклад завдань. Аналізує та оцінює причини захворюваності, госпіталізації та травматизму особового складу Держспецзв’язку і приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій. Аналізує негативні тенденції в роботі закладу, вносить керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо їх усунення. Вивчає та використовує вітчизняний, зарубіжний та міжнародний досвід, узагальнює та впроваджує сучасні методи діагностики та лікування. Організовує підготовку відповідних аналітичних матеріалів щодо інформаційного забезпечення керівництва Держспецзв’язку про стан вирішення питань, що належать до його компетенції. Вживає необхідних заходів щодо захворювань та травматизму, вносить керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо вдосконалення та поліпшення роботи з питань, що входять до компетенції закладу. Визначає потреби та пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу. Забезпечує в межах своїх повноважень добір та розстановку кадрів, навчання, професійну підготовку, атестування особового складу та його стажування. Здійснює функції з управління особовим складом закладу відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Встановлює відповідно до чинного законодавства правила внутрішнього розпорядку та визначає режим роботи, створює необхідні умови для виконання особовим складом закладу покладених на нього обов`язків. Забезпечує організацію утримання та належної експлуатації особовим складом структурних підрозділів закладу приміщень, медичної апаратури та медичного майна, зберігання, виписування та використання медикаментів. Забезпечує повноту, достовірність та своєчасне подання керівництву Держспецзв’язку інформації щодо лікувально-профілактичної діяльності закладу. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; організувати ділове листування з органами виконавчої влади, установами, організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо удосконалення роботи закладу та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; заслуховувати звіти особового складу закладу про виконання ним функціональних обов`язків; брати участь у роботі координаційних, консультаційних та дорадчих органів з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.