Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; посадові обов’язки особового складу територіального вузла; стаціонарні мережі урядового зв’язку; вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням; принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами; можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу; вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці; особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту; заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку; правила техніки безпеки і протипожежної безпеки; засоби обчислювальної техніки; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення; основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах делегованих йому начальником територіального вузла повноважень. Забезпечує роботу відділу з реалізації покладених на відділ територіального вузла завдань щодо забезпечення функціонування та безпеки державної системи урядового зв’язку. Розподіляє обов’язки між особовим складом, визначає планові та поточні завдання, контролює їх виконання. Вживає заходів щодо забезпечення ефективної роботи відділу, формує посадові інструкції особового складу відділу. Організовує роботу внутрішньої перевірочної комісії. Координує раціоналізаторську та винахідницьку роботу в підрозділах, бере участь в обґрунтуванні розрахунків необхідних коштів. Організовує та координує діяльність відділу з розробки основних заходів територіального вузла, аналітичних матеріалів, пропозицій у межах наданих повноважень. Забезпечує здійснення у межах своєї компетенції та наданих повноважень контролю за станом справ у діяльності відділу, вживає необхідних заходів щодо його поліпшення. Бере участь у розробленні планів підготовки структурних підрозділів територіального вузла до особливого періоду та надзвичайних ситуацій. Організовує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами територіального вузла. У межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів. Готує пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, переміщення особового складу відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень, організовує підвищення кваліфікації. Забезпечує дотримання підлеглими відділу вимог нормативно-правових актів з питань проходження служби, внутрішнього трудового розпорядку, режиму секретності, законності. Бере участь у розгляді звернень, пропозицій та скарг з питань, що належать до компетенції відділу. Організовує та контролює ведення встановленого обліку і звітності. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства, здійснює контроль за їх збереженням.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв`язку, органах виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань, що стосуються його компетенції; залучати фахівців інших структурних підрозділів територіального вузла, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать до його компетенції; вимагати надання матеріалів, інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань; отримувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів територіального вузла та органів Держспецзв’язку документи, матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на відділ; брати участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та територіального вузла в цілому; контролювати виконання планових робіт, своєчасне виконання окремих доручень і завдань особовим складом відділу.