Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст – бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі на посаді спеціаліста за фахом не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв'язку; Дисциплінарний статут; методи аналізу фінансово-господарської діяльності; постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів обліку, вимоги оброблення облікової інформації; ринкові методи господарювання; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботу на певній ділянці бухгалтерського обліку з обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності тощо. Здійснює банківські операції та операції, пов'язані з обігом коштів та товарно-матеріальних цінностей. Складає відповідні звіти, здійснює облік та контроль за обігом бланків звітності, нарахування та перерахування платежів, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, грошового забезпечення та заробітної плати, інших платежів та виплат. Бере участь у проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності органів Держспецзв'язку; інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов'язань. Контролює роботу з питань, пов'язаних з виконанням кошторису утримання Держспецзв'язку. Готує дані з відповідних напрямів діяльності ділянок бухгалтерського обліку щодо складання звітності, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передавання до архіву.

Спеціалізація
Має право: вимагати за дорученням керівництва від органів Держспецзв'язку та їх структурних підрозділів необхідні матеріали, пояснення з метою підтвердження проведених фінансових витрат, а також інформацію, необхідну для виконання службових обов'язків; представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; готувати проекти запитів у встановленому законодавством порядку до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо інформації, необхідної для виконання службових обов'язків; за дорученням керівництва вимагати від органів Держспецзв'язку та їх структурних підрозділів необхідні матеріали, положення, інформацію з метою підтвердження проведених фінансових витрат; вносити пропозиції керівництву щодо притягнення особового складу органів Держспецзв'язку до відповідальності за незабезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю; у процесі виконання покладених на відділ (сектор) завдань у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з питань, що належать до його компетенції; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку, звітності та контролю.