Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Директор центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України та нормативно-правові акти органів державної влади з питань реабілітації дітей-інвалідів; інші нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи з питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів; основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності центру; правила ділового етикету та спілкування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує згідно із чинним законодавством та положенням про центр діяльністю із соціальної адаптації та реабілітації дітей-інвалідів із фізичними або розумовими вадами в поєднанні з їх навчанням та вихованням. Координує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів центру з метою забезпечення системи реабілітаційних та корекційно-відновлювальних заходів, які застосовуються для дітей-інвалідів раннього віку з метою забезпечення або подолання фізичних та інтелектуальних вад, набуття знань, умінь та навичок, які б дали змогу дитині-інваліду інтегруватись у дитячі колективи. Забезпечує дотримання спеціального розпорядку дня та впровадження методик ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів; створення відповідних умов для забезпечення належної ефективності корекційної спрямованості навчально-виховної, реабілітаційно-відновлювальної роботи, розвитку мовлення вихованців; здійснення індивідуального та диференційованого підходу з урахуванням діагнозу; отримання дітьми-інвалідами дошкільної освіти відповідно до їх можливостей, особливостей психофізичного розвитку та підготовку до здобуття загальної середньої освіти. Організовує виявлення дітей-інвалідів із фізичними або розумовими вадами через медичні заклади та залучення їх до центру, а також соціально-педагогічний патронат сімей, у яких є дитина-інвалід. Забезпечує фінансово-господарську діяльність центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для реалізації комплексу заходів з реабілітації дітей-інвалідів. Здійснює взаємозв'язки з аналогічними центрами реабілітації дітей-інвалідів, бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної політики та реабілітації дітей-інвалідів. Видає в межах своєї компетенції накази, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників центру; правила внутрішнього розпорядку, розв'язує питання добору і розстановки кадрів, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Представляє центр у всіх установах і організаціях, розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами, укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та пожежної безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.