Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Вчитель-дефектолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про освіту"; Державний стандарт спеціальної освіти; Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів"; стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів; інші нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей з аномаліями у розвитку; основні знання в обсязі вищої педагогічної освіти зі спеціальності "Дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка)"; цілі, принципи, зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей із фізичними або розумовими вадами; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології, психофізіологію розвитку аномальних дітей; програмно-методичні документи й матеріали для роботи з дітьми, які мають фізичні або розумові вади; ефективні методи, форми, принципи, прийоми, засоби корекційного та компенсуючого навчання і виховання; індивідуальні характеристики учнів; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, класів; організацію, управління, нормативне забезпечення, соціальні, культурні та інші умови діяльності освітніх установ дефектологічного профілю; сучасні досягнення педагогічної, дефектологічної науки й практики; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Планує і здійснює навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Забезпечує умови для засвоєння ними відповідних навчальних та компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових індивідуальних особливостей дітей, сприяє їх соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації. Вивчає і фіксує динаміку розвитку дітей, виробляє оптимальну педагогічну стратегію, проектує шляхи навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини. Обирає ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесу. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання статуту освітньої установи. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці. Підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Веде встановлену документацію.