Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник бази авіаційно-технічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи у галузі цивільної авіації за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. Підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам в урядовому органі державного управління в галузі авіації.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підприємства; систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування на підприємстві; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підприємства, порядок і методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт; стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування; методи господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання, передовий вітчизняний і світовий досвід щодо технічного обслуговування та ремонту устаткування, основи економіки, організації праці, виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає, формулює, планує, здійснює і координує діяльність підприємства з технічного обслуговування авіаційної техніки. Організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших технічних структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення виробничо-технологічного процесу обслуговування авіаційної техніки, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден у межах напрямів діяльності підприємства. Визначає функції і задачі структурних підрозділів підприємства, планує і організовує їх роботу відповідно до вимог експлуатаційної документації та наукової організації праці. Організовує розроблення і доведення до працівників планових завдань з технічного обслуговування, контролю за проведенням та виконанням цих робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за авіаційною технікою, яка використовується на підприємстві. Організовує роботу з розвитку і укріплення господарського розрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва, планування, обліку та складання звітності про виробничу діяльність. Організовує високоякісне виконання робіт з технічного обслуговування повітряних суден та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, забезпечує безпеку і регулярність польотів. Організовує облік відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків в роботі працівників, аналізує їх причини, вживає заходів щодо їх запобігання. Контролює стан повітряних суден, що обслуговуються, засвідчує їх придатність до польоту, виконує норми огляду, забезпечує своєчасне відновлення несправних повітряних суден, їх нормативну справність, вживає заходів щодо підвищення ефективності використання повітряних суден. Розробляє пропозиції щодо удосконалення авіаційної техніки, що експлуатується, організовує рекламаційну роботу в цеху, дороблення техніки за бюлетенями промисловості. Забезпечує збереження повітряних суден під час їх технічного обслуговування. Вимагає виконання правил передачі суден між службою з технічного обслуговування, екіпажем та службою охорони. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку підприємства і оснащення його технологічним обладнанням, засобами діагностування і наземного обслуговування, модернізації устаткування. Вивчає та впроваджує передовий досвід, прогресивні методи та засоби обслуговування авіаційної техніки. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання відповідно до вимог експлуатаційної документації. Організовує своєчасне вивчення і виконання керівних документів, подає встановлену звітність. Керує раціоналізаторською та винахідницькою роботою підприємства. Організовує підготовку виробництва та робітників цеху до освоєння нової авіаційної техніки. Організовує навчання працівників, які прийняті на роботу.