Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу автоматизації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі автоматизації оброблення інформації: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні і нормативні матеріали щодо діяльності служби аеронавігаційної інформації та відділу автоматизації, експлуатації та обслуговування обчислювальної техніки; засоби збирання, передавання та оброблення інформації; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його технічної експлуатації; технологію автоматизованого оброблення інформації та проведення обчислювальних робіт; види технічних носіїв інформації; основи проектування оброблення інформації; порядок розроблення перспективних і річних планів роботи, автоматизації оброблення інформації та графіків роботи устаткування; перспективи і напрями розвитку обчислювальної техніки; організацію ремонтного обслуговування устаткування; оформлення технічної документації; передовий вітчизняний і світовий досвід використання обчислювальної техніки; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує розроблення та упровадження засобів автоматизації служби аеронавігаційної інформації, які сприяють підвищенню технічного рівня, зростанню продуктивності праці, скороченню ручної праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості, забезпеченню сприятливих умов праці та її безпеки. Керує складанням перспективних і річних планів автоматизації служби аеронавігаційної інформації, розробленням пропозицій технічного переозброєння. Забезпечує вивчення виробничих процесів з метою виявлення робіт і операцій, що підлягають автоматизації. Організовує підготовку технічних завдань на створення засобів автоматизації. Керує забезпеченням організацій-співвиконавців необхідними технічними даними і матеріалами. Організовує складання заявок на необхідне устаткування. Організовує роботи з монтажу, випробування, налагодження та приймання в експлуатацію об'єктів автоматизації, здійснює контроль за їх правильним введенням. Забезпечує надійність і безперервну роботу засобів автоматизації, нагляд за додержанням правил експлуатації і своєчасним їх ремонтуванням. Координує діяльність підрозділів служби аеронавігаційної інформації щодо автоматизації, забезпечує відповідність упроваджених засобів сучасному рівню розвитку техніки. Вживає заходів щодо надання допомоги працівникам під час опанування ними нових конструкцій засобів автоматизації. Організовує розроблення інструкцій з експлуатації устаткування та безпечного ведення робіт під час обслуговування засобів автоматизації, правильну експлуатацію устаткування. Очолює роботу з вивчення вітчизняного і світового досвіду автоматизації служб аеронавігаційної інформації, розповсюдження передових прийомів і методів праці, проводить пропаганду нових досягнень у цій галузі. Забезпечує ведення обліку та складання звітності про виконані роботи. Керує працівниками відділу. Керує діяльністю відділу автоматизації служби аеронавігаційної інформації з автоматизованого оброблення інформації і рішення інженерних, економічних та інших завдань на основі використання засобів обчислювальної техніки. Забезпечує розвиток технічної бази служби аеронавігаційної інформації та інформаційного обслуговування, упровадження сучасних методів і засобів оброблення інформації. Організовує розроблення перспективних і річних планів оброблення інформації та обчислювальних робіт. Забезпечує контроль за виконанням робіт у встановлені строки. Створює умови для збереження нормативної, довідкової та архівної інформації, яка неодноразово використовується в обчислювальних процесах. Здійснює контроль за своєчасним коригуванням інформаційного фонду, поповненням фонду алгоритмів і програм. Забезпечує ефективність і високу якість виконуваних робіт, розроблення та упровадження заходів щодо вдосконалення використання існуючих засобів і технології автоматизованого оброблення інформації. Вживає заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціонального планування і оснащення робочих місць засобами оргтехніки. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та підготовки кадрів, найкращого використання знань і досвіду працівників. Проводить роботу з укріплення виробничої і трудової дисципліни.