Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу картографії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі прикладного застосування сучасних ГІС-технологій та автоматизованих систем в аеронавігаційній картографії. Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; основні положення трудового законодавства України; нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації; положення стандартів і рекомендовану практику ІКАО стосовно діяльності служби аеронавігаційної інформації та підготовки аеронавігаційних карт; фактичну наявність видів аеронавігаційного обслуговування, які надаються в районах польотної інформації України; технологічні, експлуатаційні та методичні вимоги до технічного обладнання та програмного забезпечення, що експлуатується у відділі; технологію підготовки, складання та друку різних типів аеронавігаційних карт; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; порядок розроблення і затвердження планів і програм виробничої діяльності відділу; перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку галузі в цілому та підприємства зокрема; етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботою особового складу відділу. Планує роботу відділу на місяць, рік. Організовує роботу відділу картографії, розподіляє між працівниками відділу виробничі обов'язки. Вживає заходів з технічного переоснащення та автоматизації робочих місць та створення належних умов праці під час виконання службових і функціональних обов'язків персоналом відділу. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації, з питань картографічного забезпечення аеронавігаційними даними. Удосконалює існуючі технології та методи роботи і подає свої пропозиції щодо їх модернізації та впровадження нових технологій роботи з аеронавігаційною інформацією в службу аеронавігаційної інформації. Планує та проводить технічне навчання з працівниками відділу. Здійснює підбір, стажування та раціональний розподіл функціональних обов'язків працівників відділу. Забезпечує виконання працівниками відділу вимог трудової та технологічної дисципліни, охорони праці та протипожежної безпеки. За дорученням начальника служби аеронавігаційної інформації взаємодіє з міністерствами, відомствами, науково-дослідними закладами, громадськими організаціями, підприємствами та фірмами (як державними так і іноземними) з питань аеронавігаційної інформації України в межах своїх повноважень. Робить запити до установ, відомств, підприємств, авіакомпаній щодо отримання необхідної аеронавігаційної інформації. Контролює всі види виконуваних у відділі робіт, дає необхідні вказівки працівникам відділу картографії служби аеронавігаційної інформації та контролює їх виконання. Вимагає звіти та пояснення від осіб, підлеглих йому безпосередньо чи у функціональній залежності. Подає на розгляд керівництву служби аеронавігаційної інформації пропозиції щодо поліпшення організації роботи відділу, а також пропозиції про заохочення та накладання адміністративних стягнень на працівників відділу, клопоче про призначення або звільнення з посади працівників відділу згідно з чинним трудовим законодавством України. Контролює дотримання працівниками відділу правил охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.