Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Технік з технічного обслуговування повітряних суден категорії B", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підтвердження кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Стаж роботи за професією техніка з технічного обслуговування повітряних суден категорії A: для бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, порядок і методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт, стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування; порядок складання кошторисів на проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запасні частини, інструмент тощо; авіаційні інженерно-технічні дисципліни з вимог одержання свідоцтва відповідної категорії техніка з технічного обслуговування повітряних суден; основи економіки та організації праці, виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом працівника з обслуговування авіаційної техніки, який має допуск вищої категорії, виконує технічне обслуговування авіаційної техніки і ремонту устаткування, а також заходів щодо поліпшення експлуатації та обслуговування авіаційної техніки та забезпечення безпеки польотів, згідно з затвердженим планом (графіком) виконання робіт. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування, стійку ефективну роботу підприємства. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, яке надходить на підприємство, у необхідних випадках оформлює документацію на його списання або передавання іншим структурним підрозділам (підприємствам). Здійснює контроль за діяльністю підпорядкованого технічного персоналу під час проведення обслуговування авіаційної техніки і ремонтних робіт та випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ними, розроблює заходи, спрямовані на вдосконалення організації обслуговування і ремонту устаткування, на зниження трудомісткості і вартості ремонтних робіт, поліпшенняїх якості, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів, підвищення ефективності використання основних фондів (підвищення зносостійкості і зменшення простоїв устаткування). Бере участь у капітальному ремонті і модернізації основних фондів, використанні виробничих потужностей. Використовує нормативні матеріали щодо профілактичного обслуговування і ремонту устаткування (нормативи ремонтно-експлуатаційних витрат, строків служби запасних частин, номенклатури змінних та швидкоспрацьовуваних деталей, норми і ліміти витрат мастильних матеріалів), бере участь у розслідуванні відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків у роботі технічного складу та аналізі їх причини, виконує заходи щодо запобігання причинам підвищеного спрацювання, аварій устаткування та виробничого травматизму. Здійснює контроль за додержанням встановлених строків складання відомостей дефектів, заявок на проведення ремонту. Складає заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює правильне їх витрачання. Бере участь у роботі, пов'язаній з розробленням і впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації авіаційної техніки та технічного обслуговування, утримання і ремонту устаткування. Готує висновки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи з питань удосконалення конструкції устаткування, організації робіт з технічного обслуговування, розповсюджує передовий досвід організації ремонту і експлуатації авіаційної техніки та устаткування. Веде облік і паспортизацію устаткування, вносить в паспорти устаткування зміни, що мають місце після його ремонту, модернізації і реконструкції, складає встановлену звітність та іншу технічну документацію. Виконує роботу з огляду, технічного обслуговування повітряних суден або їх елементів та систем (планера, двигуна, електро-, радіо- та іншого обладнання), засвідчує придатність до польоту повітряного судна або його частин, підписує свідоцтво про технічне обслуговування в межах повноважень, передбачених категорією (A, B або C) чинного свідоцтва техніка з технічного обслуговування повітряних суден і відповідними кваліфікаційними відмітками. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання у відповідності до вимог експлуатаційної документації. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі підрозділу. Вивчає і виконує керівні документи, подає установлену звітність, допомагає у навчанні працівників та спеціалістів, яких прийнято на роботу в підрозділ.