Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Виконавчий директор фонду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 7 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності Фонду; Закон України "Про державну службу"; практику застосування законодавства з питань соціального захисту інвалідів; основи державного управління; відповідні профілюючі дисципліни; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво діяльністю Фонду в межах своїх повноважень у період між засіданнями правління. Забезпечує виконання покладених на Фонд завдань з питань створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, забезпечення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації, перекваліфікації, забезпечення прав інвалідів на соціальний захист тощо. Визначає ступінь відповідальності заступників виконавчого директора, керівників підрозділів у складі Фонду. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Фонду. Призначає, відповідно до чинного законодавства, на посади та звільняє з посад працівників Фонду. Керує розробкою проектів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій тощо. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції. Організовує розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та вносить їх в установленому порядку до Кабінету Міністрів України. Готує пропозиції щодо дальшого вдосконалення соціальної захищеності інвалідів. Бере участь у розробленні державних програм із соціальної захищеності інвалідів. Здійснює організацію і координацію діяльності підвідомчих установ. Організовує фінансування загальнодержавних довгострокових і короткострокових програм та інших заходів щодо соціального захисту, соціально-трудової та медичної реабілітації інвалідів і залучення їх до суспільно-корисної діяльності. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності Фонду. Організовує облік коштів Фонду та здійснює контроль за правильним їх використанням. Вживає заходів щодо акумуляції благодійних коштів та коштів, що надходять від підприємств (об'єднань), установ, організацій, трудових колективів і громадян. Організовує здійснення розширеного відтворення позабюджетних коштів Фонду. Організовує контроль за додержанням підприємствами (об'єднаннями), установами й організаціями встановлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Організовує контроль за правильним витрачанням коштів Фонду, а також за своєчасним і повним надходженням до бюджету Фонду коштів від підприємств (об'єднань), установ і організацій, які не забезпечують установлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Фонду, підвищення кваліфікації працівників. Контролює і забезпечує виконання наказів та постанов колегій Міністерства праці та соціальної політики України, рішень правління Фонду, поточних і перспективних планів роботи виконавчої дирекції. Затверджує положення і інструкції з питань діяльності Фонду, видає відповідні накази, розпорядження і вказівки. Готує інформацію про діяльність Фонду.