Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Технічний керівник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності підприємства; перспективи розвитку підприємства; технологію виконання робіт і вимоги до якості їх проведення; устаткування, що використовується і правила його технічної експлуатації; порядок планування, проектування і фінансування робіт; економіку та основи організації виробництва, праці та управління; методи технічного нормування і господарського розрахунку; діючі форми і системи оплати праці, морального і матеріального стимулювання; облік і правила зберігання матеріалів; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає технічну політику і перспективи розвитку підприємства, забезпечуючи постійне підвищення рівня технічної оснащеності виробництва, скорочення затрат праці на виробництво продукції (надання послуг), поліпшення їх якості та ефективне використання виробничих фондів. Керує розробленням виробничо-технічної частини проекту перспективного і поточного планів виробництва. Розподіляє за об'єктами робіт механізми, устаткування, апаратуру, забезпечує їх правильну експлуатацію і ремонт. Здійснює контроль за забезпеченням виробничих підрозділів послугами ремонтно-механічної і енергетичної служб підприємства, транспортом. Організовує роботу щодо впровадження нової техніки і технології виробництва, наукової організації праці, а також заходів щодо механізації трудомістких процесів, використання резервів підвищення продуктивності праці і зниження вартості виконуваних робіт. Бере участь у складанні заявок на матеріально-технічне забезпечення підприємства необхідним устаткуванням, запасними частинами, інструментом тощо. Забезпечує впровадження заходів щодо удосконалення організації виробництва і праці, технічного переозброєння виробничих підрозділів, створення найбільш сприятливих умов роботи, підвищення культури виробництва, удосконалення технічного нормування і оплати праці робітників. Бере участь у підборі і комплектації виробничих дільниць робітниками та технічними кадрами. Організовує роботу в сфері технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, поширення передового досвіду, забезпечує навчання і підвищення кваліфікації кадрів. Організовує складання і подання виробничої і оперативної звітності. Контролює додержання технологічної дисципліни, правил технічної експлуатації устаткування і норм витрат матеріальних ресурсів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту. Керує діяльністю технічних служб підприємства.