Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Начальник філіалу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні документи, які стосуються діяльності філіалу; особливості структури філіалу, його виробничі потужності, технологію виробництва, порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності, методи господарювання та управління філіалом; досягнення науки й техніки в Україні і за кордоном у відповідній галузі виробництва, досвід передових підприємств; основи менеджменту і маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи; порядок укладання господарських договорів; чинні положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує діяльність філіалу від імені підприємства в межах повноважень, наданих йому підприємством. Діє на підставі чинного законодавства України, Положення про філіал, нормативно-правових актів органів управління та Статуту підприємства. Укладає від імені підприємства господарські договори в межах наданих йому повноважень. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання в разі потреби режиму секретності і комерційної таємниці. Організовує складання плану доходів та кошторису витрат філіалу. Забезпечує своєчасне та якісне ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності, сплату податків та обов'язкових платежів і відрахувань. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, підписує грошові, звітні та інші документи. Відповідає за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих підрозділів філіалу, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва та поліпшення якості продукції завдяки впровадженню нової техніки й прогресивної технології, наукової організації праці, виробництва та управління. Забезпечує досягнення фінансово-економічних показників, передбачених бізнес-планом філіалу. Забезпечує дотримання затверджених правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативних та інших керівних документів з напряму діяльності філіалу. Забезпечує раціональне використання основних фондів, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Установлює працівникам філіалу конкретні розміри тарифних ставок і посадових окладів відповідно до галузевої угоди, схеми посадових окладів та тарифних ставок, затверджених підприємством, положення про оплату праці працівників підприємства, колективного договору підприємства й філіалу та в межах доведеного підприємством фонду оплати праці філіалу. Здійснює в межах фонду оплати праці філіалу преміювання, виплату винагород, надбавок і доплат відповідно до законодавства про працю на підставі положень про оплату праці філіалу та відповідних підрозділів. Забезпечує раціональну розстановку працівників філіалу. Організовує проведення атестації робочих місць. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників філіалу, вживає заходів щодо їх заохочення та накладає стягнення. Забезпечує укладання та виконання колективного договору. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю. Забезпечує дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища.