Категорія - Керівники |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Директор центру з нарахування та виплати пенсій та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 7 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність Центру; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Центру; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; основи діловодства; правила роботи на комп'ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю Центру з нарахування та виплати пенсій та грошової допомоги (далі - Центр). Забезпечує виконання завдань, покладених на Центр. Формує відповідно до законодавства штат працівників, розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку. В межах своєї компетенції і наданих йому прав видає накази, затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції, призначає на посади і звільняє з посад працівників, заохочує і накладає на них стягнення. Вирішує питання матеріально-технічного та інших видів забезпечення роботи Центру. Організовує контроль за правильністю призначення, нарахування і обліку виплати пенсій та допомоги, підвищення і перерахунку їх розмірів згідно з рішеннями Уряду, подання інших видів соціальної допомоги пенсіонерам і малозабезпеченим громадянам, що проживають на території централізованих районних відділів соціального захисту. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Забезпечує правильне застосування чинних нормативних актів з призначення пенсій та допомог. Вживає необхідних заходів щодо поліпшення розрахунків пенсій та допомог. Організовує розгляд проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються питань пенсійного забезпечення. Забезпечує надання консультативної допомоги структурним підрозділам з питань пенсійного забезпечення та допомог. Готує матеріали для обговорення питань роботи органів з призначення пенсій, грошової допомоги та соціальних виплат на колегії, нараді з керівниками підвідомчих установ. Взаємодіє з керівництвом місцевих державних органів з питань призначення та виплати пенсій, грошової допомоги. Розробляє або бере участь у розробленні проектів документів відповідного характеру. Організовує вивчення, узагальнення та застосування передового досвіду пенсійної політики, підготовку відповідних матеріалів для опублікування в періодичних виданнях. Веде особистий прийом громадян. У межах наданої компетенції організовує ефективну взаємодію Центру з місцевими органами виконавчої влади. Організовує оснащення Центру новою обчислювальною та організаційною технікою. Забезпечує інвентаризацію устаткування, обладнання та інвентарю. Контролює правильність експлуатації та технічного забезпечення техніки, що має Центр. Здійснює керівництво всією діяльністю Центру в межах наданих йому повноважень та прав з використанням сучасних методів управління персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу структурних підрозділів). Реалізує заходи щодо використання більш досконалих і ефективних методів роботи. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.