Категорія - Фахівці |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Фахівець з корпоративного управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Фахівець з корпоративного управління I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця з корпоративного управління II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. Фахівець з корпоративного управління II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця з корпоративного управління - не менше 1 року. Фахівець з корпоративного управління: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що стосуються професійної сфери діяльності; організаційно-економічні умови функціонування та регулювання ринку цінних паперів; фінанси корпорації; фінансовий менеджмент; місце корпоративного управління в загальній системі управління підприємством; фінансову політику корпорації; концепцію ризику, доходу, ліквідності та контролю; економічні засади діяльності органів, що здійснюють корпоративне управління підприємством; функції, організацію та повноваження загальних зборів акціонерів, спостережної ради, правління, ревізійної комісії; поняття і роль міжнародних стандартів корпоративного управління в підприємницькій діяльності; характеристику та елементи моделей корпоративного управління; управління фінансовими ресурсами; дивідендну політику акціонерного товариства; інформаційний менеджмент у системі корпоративного управління; задачі, форми реорганізації акціонерних товариств; визначення ефективності корпоративного управління, корпоративні рейтинги; інвестиційну діяльність банків та необхідних фінансових установ; способи диверсифікації під час формування портфеля цінних паперів; методи оцінки вартості залучення капіталу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботу з корпоративного управління, застосовуючи спеціальні методи та механізми. Проводить аналіз системи корпоративного управління в акціонерному товаристві. Формує та розробляє положення про органи управління акціонерного товариства згідно з їх повноваженнями та установчими документами. Користується методами прийняття управлінських рішень у системі корпоративного управління, у тому числі реорганізації акціонерних товариств. Здійснює збір, систематизацію та оброблення інформації щодо рівня корпоративного управління. Проводить емісійні операції з метою збільшення власного капіталу шляхом випуску акцій та запозиченого капіталу шляхом випуску облігацій. Аналізує структуру володіння акціями і види контролю за акціонерною власністю. Здійснює підтримку обігу власних цінних паперів на вторинному ринку (викуп, конвертація, дроблення, консолідація). Формує портфельну політику корпоративного клієнта та здійснює оцінку ефективності портфельного інвестування. Формує вимоги до розкриття інформації в акціонерному товаристві. Розробляє та застосовує критерії оцінки ефективності корпоративного управління на підприємстві. Відбирає оптимальні методи, способи, форми акціонування підприємств. Здійснює корпоративні операції в акціонерному товаристві. Розробляє дивідендну політику корпоративного клієнта. Здійснює аналіз грошових потоків за операціями із цінними паперами, інвестиційної привабливості підприємства, портфельного інвестування, реальних інвестиційних проектів. Проводить маркетингове прогнозування діяльності акціонерного товариства на ринку цінних паперів, консультаційну діяльність на ринку цінних паперів.