Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Генеральний директор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра - не менше 3 років, для спеціаліста - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації продовольчих та непродовольчих товарів; правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров'я населення; міжнародне торговельне право; норми та документи міжнародних організацій з питань торговельної діяльності та др.; ринкову систему господарювання: кредитно-банківський та фінансовий механізми, податкову політику держави і систему страхування тощо; основи організації роботи бірж та банківських установ; стратегічні цілі і тактику поведінки об'єднань підприємств торгівлі на внутрішньому та зовнішніх ринках; методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності; методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об'єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин; сучасні комп'ютерні системи обробки даних, комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності та др.; методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об'єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин; сучасні комп'ютерні системи обробки даних, інформаційні технології та засоби зв'язку; психологічні та етичні аспекти ведення переговорів; соціологію організації та психологічні аспекти діяльності трудових колективів; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня; основи трудового законодавства; основи загальної теорії систем кооперації і прогнозування; сучасні теорії та методи стратегічного маркетингу, менеджменту, логістики; основи фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку; основи психології та етики в торгівлі; організацію обліку та звітності; державну мову та іноземні мови міжнародного спілкування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює управління всіма видами діяльності об'єднання підприємств торгівлі. Організує і координує роботу та взаємодію всіх підприємств об'єднання, спрямовану на одержання, збут та реалізацію товарів (продукції), обслуговування покупців, надання допоміжних та післяпродажних послуг, прискорення товаропросування, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства. Аналізує та оцінює проблеми і тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки. Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування об'єднання підприємств торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках. Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності об'єднання в цілому, функціональних підрозділів. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності. Постійно підвищує професійну кваліфікацію. Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам. Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.