Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Начальник виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: керівні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом; організацію виробничого планування на підприємствах; виробничі потужності підприємства та його виробничої бази; спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними; номенклатуру продукції, що випускається, види робіт, які виконуються: основи технології виробництва; організацію оперативного обліку ходу виробництва; організацію виробничих складів, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; засоби організації й механізації диспетчерської служби; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; етику ділового спілкування; економіку та організацію виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує оперативне регулювання ходу виробництва та ритмічну його роботу. Здійснює керівництво розробленням виробничих планів і календарних графіків для дільниць, цехів і виробництва в цілому, а також їх коригування протягом запланованого періоду. Забезпечує розроблення та впровадження нормативів для оперативного календарного планування виробництва. Організовує оперативний контроль за забезпеченням виробництва технічною документацією, матеріалами, устаткуванням, інструментом тощо. Контролює стан комплектності незавершеного виробництва, готової продукції, дотримання встановлених норм запасів і календарних графіків у роботі цехів і дільниць. Здійснює аналіз виконання завдань попереднього планового періоду з метою виявлення можливостей більш повного та рівномірного завантаження устаткування та виробничих площ, скорочення циклу виготовлення продукції. Координує роботу цехів і служб підприємства. Забезпечує своєчасне оформлення, облік і регулювання виконання замовлень з кооперації та міжцехових послуг. Керує роботою виробничих складів. Організовує розроблення заходів з удосконалення виробничого планування та впровадження засобів організації і механізації диспетчерської служби. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників цеху, проводить виховну роботу в колективі.