Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник відділу аналізу виробничо-господарської діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів та підприємств вищого рівня, що стосуються діяльності відділу; перспективи розвитку виробництва та основи технології; структуру апарату управління, виробничі, функціональні зв'язки між підприємствами, виробничими одиницями та організаціями; методи планування, обліку й аналізу кількісних і якісних показників роботи підприємств, нормування та оплати праці; принципи і організацію господарського розрахунку; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує проведення комплексного аналізу за всіма техніко-економічними показниками роботи і результатами фінансової діяльності підприємств і організацій. Здійснює: методичне керівництво аналітичною роботою на підприємствах, в організаціях та виробничих підрозділах. Аналізує: формування та витрачання коштів фондів споживання; виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження собівартості, збільшення прибутку, рентабельності та фондовіддачі; трудомісткість робіт з оброблення інформації, інші техніко-економічні показники і готує пропозиції щодо перспектив економічного розвитку виробництва. Бере участь: у роботі балансових та інших комісій з розгляду результатів роботи виробничих підрозділів, підприємств та організацій; у затвердженні бухгалтерських звітів і балансів виробничих підрозділів, підприємств та організацій; у розробленні заходів щодо посилення режиму економії; у підготовці пояснювальної записки до річного звіту з фінансово-господарської діяльності; у підготовці до затвердження цін (тарифів) на продукцію, що випускається (роботи, послуги); у розробленні пропозицій з питань удосконалення структури дирекції з економіки; у розробленні та затвердженні положення про виплату винагород за результатами роботи за рік; у перевірці виробничо-господарської діяльності виробничих підрозділів, підприємств і організацій; у впровадженні передового досвіду економічної роботи. Контролює: стан аналітичної роботи у виробничих підрозділах, на підприємствах і організаціях; виконання заходів щодо вдосконалення ефективності виробництва; діяльність з удосконалення внутрішньогосподарського розрахунку у виробничих підрозділах, на підприємствах та організаціях; ведення та своєчасне подання встановленої звітності. Керує працівниками відділу.