Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник сектору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей; основи організації праці та управління; організацію роботи відділу; види та форми звітності; принципи та методи оцінки ефективної діяльності відділу та закладу; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов’язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу. Формує та погоджує посадові інструкції особового складу сектору. Складає поточні та спеціальні плани роботи сектору, організовує та контролює їх виконання. Забезпечує ефективне виконання завдань щодо участі у реалізації завдань державної політики у сфері охорони об’єктів, матеріальних та інших цінностей у межах наданих повноважень. Несе персональну відповідальність за результати роботи особового складу сектору, виконавську та службову дисципліну, дотримання режиму секретності та законності у службовій діяльності. Бере участь в аналізі виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сектору. Організовує підготовку відповідних висновків з цієї роботи за напрямом діяльності сектору у межах наданих повноважень і компетенції, подає їх керівництву на розгляд. Регулює роботу з ефективної взаємодії сектору з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами під час вирішення питань діяльності, що належать до напрямів роботи сектору. Аналізує стан об’єктів охорони, матеріальних та інших цінностей за напрямом діяльності сектору, вносить пропозиції керівництву щодо її вдосконалення. За дорученням керівництва розглядає особисто або організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом сектору звернень громадян, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій тощо з питань, що належать до компетенції сектору, вносить керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду. Вирішує в межах своєї компетенції питання щодо призначення та переміщення особового складу сектору, визначає резерв для навчання. Забезпечує повноту, достовірність і своєчасність подання до керівних органів статистичних даних та інших відомостей про стан об’єктів охорони, матеріальних та інших цінностей за напрямом роботи сектору. Забезпечує високий рівень фізичної, вогневої та службової підготовки особового складу. Аналізує стан виконавської дисципліни за напрямом діяльності сектору, вживає заходів для її зміцнення. Здійснює контроль за веденням діловодства у секторі, організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства. Контролює дотримання особовим складом сектору законності та правомірності дій під час виконання службових обов’язків. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього службових завдань.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків, покладених на особовий склад сектору; брати участь в організації та проведенні нарад, семінарів з питань, що належать до компетенції сектору; вносити керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи сектору.