Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Контролер-касир", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток фінансово-господарської діяльності Держспецзв’язку, нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення розрахунково-касових операцій, обліку бланків суворої звітності, бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; інструкцію з діловодства; види та форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботу, пов’язану з фінансово-економічною діяльністю органу Держспецзв’язку. Здійснює операції, пов’язані з прийманням та видаванням готівки через касу. Отримує в установах банку грошові кошти. Здійснює записи у касовій книзі операцій щодо отримання та видавання грошових коштів за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом у день їх надходження або видавання. Перевіряє наявність та достовірність підписів уповноважених керівників, належність оформлення відповідних прибуткових та видаткових документів, зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки, довідки тощо). У разі виявлення неналежного оформлення прибуткових та видаткових документів, повертає їх до бухгалтерії. Готує наприкінці робочого дня дані щодо залишку грошових коштів у касі та передає до бухгалтерії звіт касира та прибуткову і видаткову документацію. Несе відповідальність за збереження у касі грошових документів, цінних паперів тощо. Веде облік, видавання та списання бланків суворої звітності. За розпорядженням керівництва проводить безготівкові операції з грошовими коштами. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, ревізії каси. Готує дані для внесення їх до фінансової звітності. Здійснює складання окремих форм фінансової звітності. Забезпечує зберігання відповідних фінансових документів протягом встановленого терміну.

Спеціалізація
Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції; контролювати дотримання матеріально відповідальними особами вимог касової дисципліни.