Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник штабу цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на керівних посадах нижчого рівня - не менше 5 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Цивільний кодекс України; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші законодавчі та нормативні акти України з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, які регламентують функціонування штабів цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб; можливості техніки, технічних засобів та обладнання, які є на підприємствах, в організаціях та установах району; державні будівельні норми у частині вимог безпеки та захисту об'єктів; порядок надання першої медичної допомоги постраждалим; організацію ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків; питання застосування страхового фонду документації для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій; правила ділового етикету; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує ефективне виконання завдань щодо цивільного захисту населення і територій. Визначає напрями розвитку цивільного захисту у підпорядкованому (закріпленому) районі (місті, населеному пункті, на підприємстві, в установі, організації та на іншому потенційно небезпечному об'єкті). Формує бюджетно-фінансову, кредитно-банківську та страхову політику штабу цивільного захисту. Організовує розроблення планів та інструкцій з питань цивільного захисту на об'єктах району, положень, обґрунтувань, пояснювальних записів та звітів щодо потенційно небезпечних об'єктів. Проводить постійну роботу із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Забезпечує збирання та узагальнення даних щодо стану небезпеки у підпорядкованому районі. Виявляє тенденції розвитку подій та прогнозує розвиток сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій (аварій, катастроф тощо). Аналізує причини їх виникнення. Розроблює комплексні заходи та пропозиції щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. Організовує та контролює підготовку населення закріпленого району до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Забезпечує участь сил та засобів закріпленого регіону у проведенні аварійно-рятувальних робіт у межах їх тактико-технічних можливостей. Організовує та здійснює керівництво виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Взаємодії з керівництвом району (міста, населеного пункту, підприємства, об'єкта); організовує та здійснює координацію проведення аварійно-рятувальних робіт силами населення та підрозділами оперативно-рятувальної служби. Під час ліквідації надзвичайних ситуацій використовує існуючі резерви та додаткові можливості. Забезпечує організацію надання негайної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації. Контролює дотримання правил та норм охорони праці під час аварійно-рятувальних робіт. Сприяє підвищенню кваліфікації підлеглих працівників. Організовує виконання робіт за договорами на платній основі щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, що не суперечить та не заважає основним напрямам діяльності штабу. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення. Визначає напрями розвитку цивільного захисту в підпорядкованому (закріпленому) районі (місті, населеному пункті, на підприємстві, в установі, організації та на техногенно-небезпечному об'єкті). Подає пропозиції до проектів державних і регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; пропозиції щодо включення до проекту державного і місцевих бюджетів витрат на функціонування систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи; розробляє плани з питань цивільного захисту, положення, обґрунтування, пояснювальні записи та звіти щодо потенційно небезпечних об'єктів. Здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха. Бере участь: у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; в організації аварійно-відновлювальних робіт у зоні надзвичайної ситуації, що проводяться силами цивільного захисту; у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації. Подає пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі. Бере участь в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період. Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації. Бере участь у розробленні та організації виконання заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій. У межах своїх повноважень бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності. Сприяє накопиченню матеріальних резервів, контролює його цільове використання. Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.