Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний фахівець з автоматизованих систем керування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні і методичні матеріали з організації автоматизованих систем керування виробництвом; перспективи розвитку виробництва; технологію виробництва продукції підприємства; організацію техніко-економічного планування та оперативного керування виробництвом; структуру підприємства, виробничі та функціональні зв'язки між його підрозділами; задачі та склад автоматизованих систем керування виробництвом; порядок розроблення проектів автоматизованих систем керування виробництвом; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила експлуатації засобів оброблення та передавання інформації; порядок постановки задач, їх алгоритмізації; основи теорії економічної кібернетики, проектування механізованого оброблення інформації та програмування; стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку; порядок розроблення та оформлення технічної документації; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує розробленням і впровадженням проектів удосконалення керування виробництвом на основі використання сучасних методів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку, елементів теорії економічної кібернетики. Організовує проведення досліджень систем керування, порядку і методів планування і регулювання виробництва з метою визначення можливості формалізації елементів діючої системи та доцільності переводу на автоматизований режим, а також вивчення проблем обслуговування автоматизованих систем керування підприємством і його підрозділами. Бере участь у складанні технічних завдань зі створення автоматизованих систем керування виробництвом. Забезпечує підготовку планів проектування та упровадження автоматизованих систем керування та контроль за їх виконанням, постановку задач, їх алгоритмізацію, зв'язок організаційного та технічного забезпечення всіх підсистем, створення та впровадження типових блоків. Організовує роботу з використання передового досвіду проектування та експлуатації автоматизованих систем керування. Керує розробленням інструкцій, методичних і нормативних матеріалів, пов'язаних з інформаційним забезпеченням автоматизованих систем керування (кодування сировини, матеріалів, готових виробів, деталей, складальних одиниць, підготовка необхідних довідників, дешифраторів тощо), а також уведенням підсистеми нормативно-довідкової інформації. Проводить роботу з установлення, налагодження, дослідної перевірки і введення в експлуатацію технічних засобів автоматизованих систем керування. Забезпечує безперебійне функціонування систем і вживає оперативних заходів щодо усунення порушень, які виникають у процесі роботи. Забезпечує авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і вихідної документації. Аналізує відмову систем, розробляє заходи щодо підвищення якості та надійності автоматизованих систем керування, розширення сфери їх застосування, модернізації технічних засобів, а також удосконалення організації та методів підготовки задач з алгоритмізації з метою скорочення строків і вартості проектування автоматизованих систем керування. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства в підготовці вихідних даних, розшифруванні інформації, обробленої на засобах обчислювальної техніки, механізації та автоматизації процесів керування виробництвом.