Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Керівник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності департаменту; профіль, спеціалізацію й особливості структури департаменту; Господарський кодекс, податкове та екологічне законодавство; вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і департаменту; кадрові ресурси підприємства; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво департаментом з певного виду діяльності відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів у межах обов'язків, встановлених положенням (статутом), з метою досягнення найбільшої ефективності роботи. Визначає та формує стратегію розвитку департаменту і забезпечує її виконання. Несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності департаменту. Забезпечує виконання покладених на департамент завдань, організовує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів департаменту, спрямовує їх діяльність на виконання програм, планових завдань, договірних зобов'язань, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат. Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку відповідної сфери діяльності, хід виконання затверджених програм розвитку та діяльності департаменту. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав та доручає виконання окремих методично-технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам інших функціональних підрозділів у складі департаменту. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку. Організовує розроблення та впровадження інструкцій, положень, методик, що потрібні в діяльності департаменту. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу. Вживає заходів щодо забезпечення департаменту кваліфікованими кадрами, раціонального використання і розвитку їхніх професійних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища. Вживає заходів щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.