Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Директор-розпорядник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; Господарський кодекс, податкове та екологічне законодавство; вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів; кадрові ресурси підприємства; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; вітчизняні і світові досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво діяльністю підприємства (установи, організації). Забезпечує розроблення та виконання виробничо-господарських, фінансових і бізнес-планів підприємства (установи, організації), що спрямовані на ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів. Спрямовує діяльність усіх структурних підрозділів підприємства (установи, організації) на розвиток та вдосконалення виробництва з урахуванням ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства (установи, організації), зростання обсягів реалізації продукції, її якості та конкурентоспроможності. Забезпечує умови для збереження товарно-матеріальних цінностей. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства, установи, організації. Укладає угоди та контракти. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації) в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати; раціонально використовує персонал на робочих місцях, з урахуванням кваліфікації, розподілу праці, психофізіології; забезпечує умови для підвищення кваліфікації персоналу, створення сприятливого мікроклімату в трудовому колективі. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства, установи, організації, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, належний санітарно-технічний стан підприємства (установи, організації). Інформує керівництво про виявлені недоліки на виробництві, бере участь у їх усуненні.